Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 lutego 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z późn zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 70, poz. 711) w § 2 po wyrazach "w § 1" stawia się kropkę, a wyrazy "i drukowana na papierze koloru różowego w formacie A-6." skreśla się.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 10:52
    Wprowadził:Bartosz Goździk