Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze

UCHWAŁA 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 
z dnia 19 listopada 2007 r. 
w sprawie odwołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze


Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), w związku z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2007 r. L. dz. K - 1220/38/07, Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Łukaszewskiego z funkcji Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2007 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz.327 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-02-2016 23:17
    Wprowadził:Bartosz Goździk