Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2015 r. w związku z artykułem opublikowanym w dniu 4 marca 2015 r. w "Dzienniku. Gazecie Prawnej"

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-051-2/15

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 marca 2015 r. w związku z artykułem opublikowanym w dniu 4 marca 2015 r. w "Dzienniku. Gazecie Prawnej"

W „Dzienniku. Gazecie Prawnej”, w numerze 43 (3936) z dnia 4 marca 2015 r. na stronie B8 opublikowano artykuł (opinię) prof. Bogumiła Szmulika pt. „Prezydencki pomysł na zmianę prawa wyborczego jest potrzebny, ale powinien być kompleksowy”. Państwowa Komisja Wyborcza pragnie zwrócić uwagę na zawarte w nim nieścisłości dotyczące pracy Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Autor podnosi, ze Państwowa Komisja Wyborcza „swoją aktywność merytoryczną i medialną ogniskuje głównie dwa miesiące przed oraz dwa miesiące po terminie wyborów powszechnych”.

Powyższa teza jest nieprawdziwa.

Okres pomiędzy zarządzeniem a przeprowadzeniem każdych wyborów (na ogół trzymiesięczny) faktycznie jest bardzo istotny w działalności Państwowej Komisji Wyborczej. Jednakże nie oznacza to, że poza nim i poza okresem tuż po wyborach, praca Państwowej Komisji Wyborczej ustaje. Działania związanie z organizacją wyborów, nie ograniczają się bowiem tylko do tego okresu. Autor artykułu nie zauważył także, iż do zadań Państwowej Komisji Wyborczej należy m. in. przyjmowanie i badanie rocznych sprawozdań finansowych partii politycznych oraz sprawozdań składanych po każdych wyborach przez komitety wyborcze. Samych zarejestrowanych partii politycznych, które zobowiązane są do złożenia sprawozdania, jest obecnie 71. Ponadto stałym zadaniem Komisji, wprawdzie nie tak pracochłonnym jak organizacja wyborów i badanie sprawozdań finansowych, jest prowadzenie rejestru korzyści otrzymywanych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Autor poświęca swoją uwagę również komisarzom wyborczym wskazując, że „komisarze wyborczy powoływani są aż na pięć lat, chociaż nie w każdym roku kalendarzowym mamy wybory”. Podnosi również że funkcjonuje „aż 49” „przeładowanych etatowo” delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Są to kolejne nieprawdziwe tezy.

Wprawdzie zdarzają się lata, w których nie są przeprowadzane wybory „ogólnokrajowe”, jednakże poza zadaniami związanymi z organizacją tych wyborów i przeprowadzaniem ich jako jeden z organów wyborczych lub członek organu wyborczego, komisarze wyborczy i obsługująca ich delegatura Krajowego Biura Wyborczego organizują wybory samorządowe w trakcie kadencji. Należy zauważyć, że obecnie na okres zaledwie trzech miesięcy (pomiędzy 22 lutego a 17 maja 2015 r.) zarządzone są aż 252 wybory uzupełniające, przedterminowe i ponowne, które trzeba zorganizować, zapewniając uprzednio ich finansowanie Po każdych z tych wyborów komisarze wyborczy badają sprawozdania finansowe komitetów wyborczych w nich uczestniczących. Do zadań komisarzy wyborczych należy także badanie wniosków o zarządzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego, zarządzanie i organizacja tych referendów oraz przyjmowanie sprawozdań finansowych inicjatorów referendów.

Ponadto komisarze wyborczy i delegatury Krajowego Biura Wyborczego wykonują zadania związane z prowadzeniem rejestru wyborców, sporządzaniem spisu wyborców, zmianami w podziale na okręgi wyborcze, prowadzą również część rejestru korzyści.

Nadzór nad wykonaniem powyższych zadań sprawuje Państwowa Komisja Wyborcza.

Powyżej wskazano tylko niektóre spośród stale realizowanych zadań organów wyborczych.

Należy jeszcze zauważyć, że „przeładowane etatowo”, jak to określił Autor, delegatury Krajowego Biura Wyborczego zatrudniają średnio zaledwie po 7-8 osób. Dotyczy to wszystkich delegatur, a nie tylko mających siedzibę w mniejszych miejscowościach.

Autor nie bierze pod uwagę aspektu społecznego swojej propozycji zmniejszenia liczby delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Należy bowiem zauważyć, że komitety wyborcze wyborców uczestniczące w wyborach samorządowych w większości zawiadamiają o swoim utworzeniu komisarza wyborczego. Zmniejszenie liczby delegatur powodowałoby znaczne oddalenie ich siedzib od lokalnych komitetów wyborczych, jak również od wyborców, którzy uzyskują pomoc w sprawach związanych w wyborami, często w osobistych kontaktach z komisarzem wyborczym i pracownikami delegatury.

Reasumując, jedynie osoba nieznająca specyfiki pracy organów wyborczych może proponować zmniejszenie wynagrodzeń komisarzy wyborczych lub zmniejszenie liczby delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z prośbą o opublikowanie niniejszych wyjaśnień w „Dzienniku. Gazecie Prawnej”.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:15-12-2015 20:24
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:21-12-2015 19:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk