Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:

1) pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę, numer i siedzibę komisji, ustalone uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 30, poz. 407);

2) pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 45, poz. 615).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk