Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio również w przypadku ponownego głosowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 4 maja 2010 r.

ZASADY i TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

1.  Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodach utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 w Warszawie, właściwej dla m. st. Warszawy, zwanej dalej „Okręgową Komisją Wyborczą w Warszawie".

2.  Obwodowe komisje wyborcze utworzone za granicą mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 33, poz. 478).

3.  W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, komisja obwodowa otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz wykaz kandydatów na Prezydenta RP przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie, właściwemu konsulowi za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.

4.  Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania i przesyłają dane z protokołu do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję.

5.  Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania ręcznie, według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 404).

6.  Protokół, sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany i opieczętowany, wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji, każda komisja obwodowa niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, za pośrednictwem konsula.

7.  W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób wskazany w pkt 6, komisja obwodowa przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji do tych uwag. Przekazane dane z protokołu konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając w tytule formularza wyraz "Protokół" i wpisując "Informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania w obwodzie konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków komisji oraz wyjaśnienia komisji zgłoszone do protokołu konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię, nazwisko oraz funkcję osoby przekazującej mu informację z obwodu.

8. Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie może powołać konsula, po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, na pełnomocnika, o którym mowa w § 4 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 44, poz. 604). Konsul powołany na pełnomocnika sprawdza pod względem zgodności arytmetycznej poprawność ustalenia wyników głosowania przez komisje obwodowe, o których mowa w pkt 5, wykorzystując oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazane przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie. Sprawdzenia dokonuje się na podstawie danych zawartych w protokole, o którym mowa w pkt 6 lub informacji o wynikach, o której mowa w pkt 7.

9.  Konsul niezwłocznie przekazuje, elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem, sporządzone w sposób wskazany w pkt 7 informacje o wynikach głosowania w obwodach bezpośrednio do Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania.

10. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania z których nie uzyskano wyników oraz przyczynach ich nieuzyskania. Otrzymane informacje minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

11.  Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji, komisja obwodowa umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie ......................."(data głosowania)
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 w Warszawie
Obwód głosowania nr .......... 
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
..........................................................................."
Kopertę z protokołem przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie konsulowi.

12.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie została ona przekazana wcześniej),

2) drugi egzemplarz protokołu, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

13.  Otrzymane koperty z protokołami konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który niezwłocznie przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Jeżeli koperty z protokołami nie zostaną przekazane Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie do czasu jej rozwiązania w trybie art. 20b ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje je dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

14. Drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt do czasu uzyskania od dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie informacji dotyczącej sposobu postępowania z przechowywanymi dokumentami.

15. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 476).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk