Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467)  Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drukowana jest jednostronnie na papierze koloru białego formatu A-4 lub A-5 w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla nazwisk i imion wszystkich kandydatów.

2. Karta do głosowania ma pośrodku, w górnej części karty, napis: „Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

3. Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej i poprzedzone są kolejnym numerem i kratką przeznaczoną na postawienie znaku „X" oznaczającego głos oddany na danego kandydata.

4. Na karcie do głosowania, w jej dolnej części, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.

§ 2. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. W przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, karta do głosowania ma format A-5 i jest sporządzana według wzoru określonego w § 2, z tym, że napis w górnej części karty ma brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponowne głosowanie w dniu .................. Kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

§ 4. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 27, poz. 550 oraz z 2005 r. Nr 58, poz. 786).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:34
    Wprowadził:Bartosz Goździk