Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dz

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych dotyczących dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  
zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych dotyczące dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wytyczne mają odpowiednie zastosowanie w ponownym głosowaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 maja 2010 r.


WYTYCZNE DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA OBWODOWYM KOMISJOM WYBORCZYM KART DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.


1. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 46 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) podejmie uchwałę w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a Krajowe Biuro Wyborcze zleci druk kart do głosowania i ich zapakowanie dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych.
Karty będą wydrukowane w nakładzie odpowiadającym liczbie uprawnionych do głosowania, z czego 95 % nakładu należy dostarczyć poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym, a 5 % nakładu zatrzymać jako rezerwę zdeponowaną u wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do wykorzystania według dyspozycji właściwej okręgowej komisji wyborczej. Dla obwodów głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych tych zakładów liczba dostarczonych kart do głosowania powinna odpowiadać liczbie uprawnionych do głosowania.

2. Odbiór od wykonawcy paczek z kartami do głosowania przeznaczonymi dla obwodów głosowania oraz paczek z kartami do głosowania stanowiącymi rezerwę dla gmin i miast położonych na obszarze objętym właściwością poszczególnych okręgowych komisji wyborczych nastąpi w terminach uzgodnionych z wykonawcą, nie później niż w dniu 16 czerwca 2010 r., w punktach odbioru, którymi będą pomieszczenia przygotowane i wskazane przez dyrektorów właściwych delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Odbioru paczek z kartami do głosowania od wykonawcy dokona, za pokwitowaniem, pracownik delegatury Krajowego Biura Wyborczego upoważniony przez przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej. Odbiór paczek z kartami do głosowania powinien się odbywać za pokwitowaniem, po uprzednim sprawdzeniu liczby i oznakowaniu paczek dla poszczególnych obwodowych komisji wyborczych i paczek z rezerwą kart dla gmin i miast.
W celu wykluczenia pomyłek, czynności związane z odbiorem paczek z kartami do głosowania powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością, przez sprawdzenie z wcześniej przygotowanym wykazem obwodów, czy paczki zostały przygotowane dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych i czy są prawidłowo oznakowane. 

3. Stosownie do pkt I.8) "Wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.", stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. (M. P. Nr 33, poz. 477), okręgowa komisja wyborcza ustali szczegółowy plan przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym. W przyjętym we współdziałaniu z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) harmonogramie dostarczenia kart do głosowania do gmin i miast, a następnie do obwodów głosowania, okręgowa komisja wyborcza ustali sposób i terminy odbioru kart do głosowania przez osoby upoważnione przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz terminy przekazania kart do głosowania poszczególnym obwodowym komisjom wyborczym. O przyjętych ustaleniach należy powiadomić obwodowe komisje wyborcze. Odbiór paczek z kartami do głosowania dostarczonych do gminy (miasta) powinien odbywać się za pokwitowaniem i po uprzednim ponownym sprawdzeniu, czy paczki przekazano dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych wraz z rezerwą przechowywaną przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Zaleca się, by przekazanie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym nastąpiło za pokwitowaniem w przeddzień wyborów, tj. w dniu 19 czerwca 2010 r. Odbierając karty do głosowania, obwodowa komisja wyborcza powinna je przeliczyć w celu skontrolowania, czy liczba otrzymanych kart do głosowania odpowiada ich liczbie podanej na paczce oraz jest wystarczająca w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania w danym obwodzie głosowania. Liczba otrzymanych przez komisję kart do głosowania (co dotyczy także ewentualnego otrzymania dodatkowych kart do głosowania z rezerwy) podlega ścisłemu rozliczeniu w protokole głosowania i w związku z tym czynność ich przeliczenia powinna być przeprowadzona dokładnie.

4. Odbiór, transport i przechowywanie kart do głosowania muszą się odbywać w warunkach pełnego zabezpieczenia przed ich utratą lub zniszczeniem. W związku z tym o terminach transportu i miejscach przechowywania kart do głosowania do czasu ich zabezpieczenia w urzędach gmin (miast) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego powinien powiadomić odpowiedniego komendanta policji. O miejscu i czasie przechowywania kart do głosowania w urzędzie gminy (miasta) oraz miejscu przechowywania kart do głosowania w budynkach, w których mieszczą się lokale wyborcze, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powinni poinformować odpowiednio komendantów policji lub kierowników komisariatów policji. Zaleca się, aby pomieszczenia, w których będą składowane karty do głosowania, były plombowane lub zabezpieczane banderolami z pieczęcią urzędu.

5. Okręgowa komisja wyborcza jest dysponentem rezerwy kart do głosowania zdeponowanej u wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Stosownie do decyzji okręgowej komisji wyborczej, określoną przez komisję liczbę kart do głosowania z rezerwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje wskazanej obwodowej komisji wyborczej, sporządzając w 3 egzemplarzach protokół przekazania kart do głosowania. Jeden egzemplarz protokołu wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrzymuje u siebie, drugi egzemplarz przeznaczony jest dla obwodowej komisji wyborczej i trzeci przekazuje okręgowej komisji wyborczej.

6. Okręgowe komisje wyborcze właściwe do przeprowadzenia wyborów w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą obowiązane są ustalić liczbę kart do głosowania niezbędną dla tych obwodów, uwzględniając możliwość ich dostarczenia kapitanom statków oraz konsulom nie później niż w 7 dniu przed dniem głosowania.
Sposób sporządzenia i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich i za granicą określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:
- z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 38, poz. 528).
- z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 38, poz. 529).
Wymienione uchwały właściwe okręgowe komisje wyborcze przekażą kapitanom statków i konsulom wraz z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. W wypadku niedostarczenia kart do głosowania w terminach określonych w ww. uchwałach karty do głosowania sporządzają bowiem kapitanowie statków i konsulowie, w brzmieniu ustalonym przez Państwową Komisję Wyborczą i przekazanym przez właściwą okręgową komisję wyborczą, umieszczając w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej własną pieczęć.

7. W wypadku konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania zasady druku, odbioru i przekazania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym stosuje się odpowiednio.
Karty do głosowania dla przeprowadzenia ponownego głosowania zastaną dostarczone okręgowym komisjom wyborczym do dnia 30 czerwca 2010 r.

8. Zaleca się zapoznanie z niniejszymi wytycznymi przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:34
    Wprowadził:Bartosz Goździk