Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzec

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 24 maja 2010 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej
właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się również w przypadku ponownego głosowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

 

 

 

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 maja 2010 r.

ZASADY i TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


1.  Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, zwanej dalej "właściwą okręgową komisją wyborczą".

2. Obwodowe komisje wyborcze utworzone na polskich statkach morskich mogą korzystać ze wspomagania informatycznego na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M.P. Nr 33, poz. 478).

3. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego w obwodzie głosowania utworzonym na polskim statku morskim, komisja obwodowa otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz wykaz kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazane przez właściwą okręgową komisję wyborczą za pośrednictwem armatora.

4. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie z wykorzystaniem dostarczonego oprogramowania i przesyłają dane z protokołu do właściwej okręgowej komisji wyborczej. Transmisji danych dokonuje się - za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych - po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję.

5. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania ręcznie, według wzoru określonego uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 404).

6.  Jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji, komisja obwodowa umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:
„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - głosowanie ................."
(data głosowania)
Okręgowa Komisja Wyborcza nr ..... w ......................
(siedziba)
Obwód głosowania nr .......... 
Nazwa statku .....................................................
Armator ............................................................"
Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

7.  Drugi egzemplarz protokołu, sporządzony zgodnie z pkt 4 i 5, podpisany, parafowany i opieczętowany wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji, kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwej okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem armatora.

8.  W razie braku możliwości przekazania protokołu telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych zarzutów mężów zaufania i zastrzeżeń członków komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy „protokół" i wpisując „informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków komisji zgłoszone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

9.  Armator niezwłocznie przekazuje okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 7 i 8.

10.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych podając numery i siedziby tych obwodów.

11.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

12.  Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku po powrocie do kraju niezwłocznie przekazuje armatorowi, który przekazuje je okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk