Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 46 i 47 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r. - w brzmieniu załącznika do uchwały.

2. Karty do głosowania drukuje się jednostronnie na papierze koloru białego, w formacie 210 x 297 mm (A-4), w nakładzie odpowiadającym liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk