Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czer

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 31 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 477) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale III pkt 1 - 2 otrzymują brzmienie:

„1. Okręgowa komisja wyborcza ustala plan odbioru protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych wraz z nośnikami elektronicznymi, raportami ostrzeżeń od tych komisji, które korzystały ze wspomagania informatycznego, a także zestawień o liczbie wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z ustalonym planem zapoznaje się przewodniczących komisji obwodowych. Plan odbioru protokołów opracowuje się, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego i sprawnego przekazania protokołów ze wszystkich obwodów. Plan sporządza się według następujących założeń. Protokoły są dostarczane przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych lub ich zastępców bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej lub do rejonowych punktów odbioru protokołów. Rejonem może być miasto, gmina lub kilka gmin. Wielkość rejonu dostosowuje się do warunków lokalnych, liczby obwodów, dogodności połączeń komunikacyjnych. W dużych aglomeracjach miejskich może być utworzonych kilka punktów odbioru protokołów. Siedziby punktów rejonowych odbioru protokołów należy lokalizować w urzędach miast i gmin, starostwach, urzędach dzielnic i innych budynkach organów administracji samorządowej.

2. Protokoły w punkcie rejonowym odbiera, za pokwitowaniem, wyznaczony pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej lub inna osoba upoważniona przez okręgową komisję wyborczą. Wskazane jest upoważnianie do tej czynności urzędników wyborczych, można także upoważnić inne osoby (sekretarzy i pracowników urzędów miast i gmin). Przekazywanie protokołów, nośników elektronicznych, raportów ostrzeżeń i zestawień o liczbie wyborców głosujących na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania z obwodów bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej należy stosować, jeżeli obwód położony jest blisko jej siedziby, w szczególności w tej samej miejscowości.".

2) w rozdziale III pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ustalone zbiorcze wyniki głosowania okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną Państwowej Komisji Wyborczej. W ten sam sposób okręgowa komisja przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej zestawienie zawierające liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk