Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera

Warszawa, dnia 12 maja 2010 r.


 
     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-650-3/10


Państwowa Komisja Wyborcza, w nawiązaniu do przedstawionego w uchwale z dnia 11 maja 2010 r. trybu postępowania w sprawie rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera, wyjaśnia.

1. W dniu 12 maja br. w Krajowym Biurze Wyborczym, które jest odpowiedzialne za przygotowywanie posiedzeń Państwowej Komisji Wyborczej, w tym dostarczanie członkom Komisji materiałów i dokumentów niezbędnych do podejmowania uchwał i innych decyzji, przeprowadzono wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, dotyczące czynności wykonywanych w związku z ustalaniem, czy Andrzej Zbigniew Lepper spełnia warunki kandydowania na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w świetle informacji uzyskanych w dniu 7 maja 2010 r. z Krajowego Rejestru Karnego.

2. Zgodnie z dyspozycją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja br., do Sądu Okręgowego w Warszawie dostarczono w dniu 10 maja br. wystąpienie o wydanie urzędowo poświadczonego prawomocnego wyroku z dnia 9 sierpnia 2005 r. wraz z jego uzasadnieniem (sygn. akt VIII K558/03), na podstawie którego, po jego otrzymaniu w dniu 10 maja br. i stwierdzeniu, że figuruje na nim klauzula potwierdzenia prawomocności, ustalono, że Andrzej Zbigniew Lepper został prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego na karę pozbawienia wolności. Na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz odpisu tego wyroku Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o odmowie zarejestrowania Andrzeja Zbigniewa Leppera jako kandydata w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z pouczeniem o prawie do wniesienia skargi do Sądu Najwyższego.

3. W związku z publicznymi oświadczeniami Andrzeja Zbigniewa Leppera, wypowiedzianymi po podjęciu uchwały o odmowie rejestracji kandydata, w dniu 11 maja br. w godzinach rannych ustalono w Sądzie Najwyższym, że wyrokiem z dnia 8 lipca 2009 r. (sygn. akt II KO45/09) Sąd Najwyższy wznowił postępowanie zakończone wyżej wskazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie skazania Andrzeja Zbigniewa Leppera za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, czyli za czyn, który był podstawą odmowy zarejestrowania tego kandydata. Wobec tego, w Krajowym Biurze Wyborczym ponownie zbadano dokumenty otrzymane z Sądu Okręgowego w Warszawie. Wówczas to ujawniono, że wśród tych dokumentów znajduje się odpis postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt VIII K234/09) o umorzeniu postępowania karnego przeciwko Andrzejowi Zbigniewowi Lepperowi w zakresie określonym wyrokiem wznowieniowym.

4. Ustalenia powyższe spowodowały zwołanie w trybie pilnym, w godzinach przedpołudniowych w dniu 11 maja 2010 r., posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej i stały się podstawą do uchylenia uchwały z dnia 10 maja br. o odmowie rejestracji kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera oraz do sporządzenia protokołu rejestracji tego kandydata w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk