Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., stanowiące załącznik do uchwały.

2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, obowiązują również w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji 
Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r.

WYTYCZNE
DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu". W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu głosowania.

3. Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i zasady przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej „danymi".

4. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania trzykrotnie przekazują dane - według stanu na godzinę 8.00, 13.00 oraz na godzinę 17.00, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi".

5. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane właściwym okręgowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami", upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych.

6. Okręgowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym. Grupa obwodów obejmuje gminę bądź część gminy (dzielnicy m. st. Warszawy).

7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

1) wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

a) numeru obwodu,

b) adresu komisji,

c) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,

d) numeru telefonu;

2) imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu i adres;

3) numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie do przekazania danych;

4) wskazanie godziny, do której przyjmowane są dane przez pełnomocników (do godz. 8.30, 13.30 oraz 17.30);

5) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej pełnomocnikowi;

6) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować telefonu.

8. Do godziny 7.00 w dniu wyborów pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, celowe jest przekazanie informacji o ich numerach pełnomocnikowi, co może ułatwić późniejsze przekazanie danych (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.

9. Pełnomocnik sporządza arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania.

10. W celu ułatwienia sumowania otrzymanych danych pełnomocnik powinien być wyposażony w komputer z odpowiednim oprogramowaniem (arkusz kalkulacyjny) lub w kalkulator.

11. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

12. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom.

13. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

a) numer obwodu;

b) adres komisji obwodowej;

c) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);

d) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery";

e) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden".

14. Pełnomocnik przyjmując dane sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania pełnomocnik podpisuje arkusz z wpisanymi danymi z obwodów i przekazuje okręgowej komisji wyborczej w określonym przez nią terminie.

15. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej dane okręgowa komisja wyborcza może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt 13 lit. a-c (np. adres komisji, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

16. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 8.30, 13.30 oraz 17.30). Jeśli w tym terminie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

17. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 8.40, 13.40 oraz 17.40, pełnomocnik dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodu, z którego ich nie otrzymał i przekazuje te dane okręgowej komisji wyborczej.

18. Pełnomocnik sumuje otrzymane z obwodów dane o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wyborcach, którym wydano karty do głosowania. Przed przekazaniem zbiorczych danych do okręgowej komisji wyborczej pełnomocnik sprawdza poprawność sumowania.

19. Przekazanie danych przez pełnomocnika do okręgowej komisji wyborczej następuje za pośrednictwem systemu elektronicznego, o którym mowa w uchwale wymienionej w pkt 5.

20. W przypadku braku możliwości użycia systemu dane przekazuje się na wskazany numer telefonu, podając:

1) nazwę gminy;

2) imię i nazwisko pełnomocnika;

3) liczbę obwodów z których uzyskano dane;

4) sumę liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy - w formie jak w pkt 13 lit. d;

5) sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy - w formie jak w pkt 13 lit. e;

6) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib komisji obwodowych, które nie przekazały danych.

21. Jeśli na obszarze gminy powołano więcej niż jednego pełnomocnika, okręgowa komisja wyborcza wyznacza spośród nich osobę odpowiedzialną za ustalenie i wprowadzenie do systemu zbiorczych danych za gminę. Pozostali pełnomocnicy przekazują tej osobie informacje w sposób i w zakresie określonym w pkt 20; pkt 14 i 18 stosuje się odpowiednio.

22. Przy przyjmowaniu danych przez okręgową komisję wyborczą drogą telefoniczną pełnomocników należy przypisać do określonych numerów telefonów przeznaczonych do przyjmowania danych przy założeniu, że pod jednym numerem odbierane są dane od 10-15 pełnomocników.

23. Osoby przyjmujące telefonicznie dane w siedzibie okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych, a także kopie informacji przekazanych właściwym grupom komisji, o których mowa w pkt 5. Dane przekazane telefonicznie są rejestrowane w systemie elektronicznym.

24. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 8.50, 13.50 oraz 17.50. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników bądź stwierdzi niewprowadzenie przez pełnomocnika danych do systemu elektronicznego, powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

25. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych od pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 8.55, 13.55 oraz 17.55, okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych z pominięciem danych od tych pełnomocników, od których tych danych nie otrzymała.

26. Okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych na obszarze swojej właściwości i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o 9.00, 14.00 i 18.00.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk