Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Mając na względzie zobowiązania wynikające z podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego z dnia 29 czerwca 1990 r. Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE), Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wytyczne oraz wyjaśnienia dla organów wyborczych, dotyczące obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

Załącznik do uchwały Państwowej 
Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r.

WYTYCZNE ORAZ WYJAŚNIENIA, DOTYCZĄCE OBSERWACJI PRZEZ OBSERWATORÓW MIĘDZYNARODOWYCH WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.

1. Prawo obserwacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., mają obserwatorzy międzynarodowi zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą oraz obserwatorzy międzynarodowi reprezentujący Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) OBWE, zwani dalej „obserwatorami międzynarodowymi".

2. Obserwatorzy międzynarodowi mają prawo obserwować pracę obwodowych komisji wyborczych od jej rozpoczęcia aż do zakończenia ustalania wyników głosowania i przekazania protokołów okręgowej komisji wyborczej, na takich samych zasadach jak mężowie zaufania, z tym że nie przysługuje im prawo wnoszenia uwag do protokołów.

3. Obserwatorzy międzynarodowi mają prawo przebywać w lokalu wyborczym również po zakończeniu głosowania.

4. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio do obserwacji pracy okręgowych komisji wyborczych i Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Organy wyborcze, dla umożliwienia obserwatorom międzynarodowym podjęcia czynności w okresie przed dniem wyborów:

1) umożliwiają udział w posiedzeniach, szkoleniach oraz innych tego rodzaju przedsięwzięciach;

2) udostępniają informacje o przygotowaniu do wyborów na obszarze swojej właściwości terytorialnej;

3) zapewniają dostęp do informacji elektronicznych w Internecie oraz w systemie „Platforma wyborcza".

6. Obserwatorzy międzynarodowi w dniu wyborów:

1) mają prawo obserwować rozpoczęcie i przebieg głosowania w każdym wybranym przez siebie lokalu wyborczym;

2) zgłaszają zamiar prowadzenia obserwacji właściwemu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej;

3) mają prawo być obecni przy ustalaniu wyników głosowania i mają prawo otrzymywania informacji o wynikach;

4) mogą obserwować przyjmowanie protokołów głosowania z obwodów głosowania oraz uczestniczyć w posiedzeniu, na którym następuje ustalenie zbiorczych wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą oraz wyników wyborów przez Państwowej Komisji Wyborczej, odpowiednio w siedzibach okręgowych komisji wyborczych i w siedzibie Państwowej komisji Wyborczej.

7. Podczas wykonywania czynności przez obserwatorów międzynarodowych organy wyborcze stosują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) oraz uchwał i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej, mając w szczególności na uwadze, że:

1) działania i czynności organów wyborczych, jak również dane i informacje - z wyjątkiem zastrzeżonych ustawowo - są jawne i powszechnie dostępne. Powszechność i jawność procedury wyborczej nie może naruszać tajności głosowania, praw osobistych i ochrony danych osobowych;

2) obecność obserwatorów międzynarodowych nie może zakłócać pracy organów wyborczych i nie mogą oni wydawać im poleceń;

3) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu oraz zapewnienie powagi aktu głosowania. Środki podejmowane w tym zakresie obowiązują wszystkich, w tym także obserwatorów międzynarodowych.

8. Obserwatorzy międzynarodowi przy wykonywaniu swoich czynności posługują się dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą i paszportem. Obserwatorom międzynarodowym, przy wszystkich ich czynnościach, mogą towarzyszyć asystenci (tłumacze) obywatele polscy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk