Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-47 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:21
    Wprowadził:Bartosz Goździk