Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 4 maja 2010 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje.

§ 1. Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 23 o liczbie kart potrzebnych do głosowania.

§ 2. Minister właściwy do spraw zagranicznych, o ile to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez Okręgową Komisję Wyborczą, o której mowa w § 1.

§ 3. Jeżeli do 7. dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą. W takim przypadku na karcie, w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4. Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do głosowania.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 27, poz. 550 oraz z 2005 r. Nr 58, poz. 786).

§ 6. Przepisy § 1 - 5 stosuje się odpowiednio w przypadku ponownego głosowania.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk