Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzory następujących protokołów stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) protokołu głosowania, sporządzanego przez obwodowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzanego przez okręgowe komisje wyborcze, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) protokołu o wynikach głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzanego przez Państwową Komisję Wyborczą, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

2. Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się również w ponownym głosowaniu umieszczając w prawym górnym rogu protokołu wyraz „PONOWNE".

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 45, poz. 614).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk