Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. określa się terytorialny zasięg działania okręgowych komisji wyborczych oraz ich siedziby zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Obszar:

1) części województwa mazowieckiego obejmującej powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński i żyrardowski oraz miasto na prawach powiatu: Płock,

2) części województwa podkarpackiego obejmującej powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski i sanocki oraz miasta na prawach powiatu: Krosno i Przemyśl,

3) części województwa śląskiego obejmującej powiat bieruńsko - lędziński oraz miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Tychy

- nie ujęty w zasięgu działania okręgowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pozostaje, w związku z art. 234 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.2)), w terytorialnym zasięgu działania odpowiednio okręgowej komisji wyborczej z siedzibą w Płocku, Krośnie i Katowicach powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 160, poz. 1346, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 196, poz. 1218 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999, Nr 202, poz. 1547, Nr 213, poz. 1651 oraz Nr 213, poz. 1652.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:15
    Wprowadził:Bartosz Goździk