Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 r.

   PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-603-7/10

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

1. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymaga uprzedniego zawiadomienia Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego i przyjęcia tego zawiadomienia przez Państwową Komisję Wyborczą (art. 40c-40d ustawy).

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego do dnia 26 kwietnia 2010 r. do godz. 16.15 (art. 40c ust. 4 i art. 90a ust. 3 ustawy).

Zawiadomienia składa się do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 90a ust. 1 ustawy).

Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu, że zawiadomienie spełnia warunki określone w ustawie, w terminie 3 dni podejmie, na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy, uchwałę o przyjęciu zawiadomienia i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi.

Przed przyjęciem zawiadomienia przez Państwową Komisją Wyborczą komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (za wyjątkiem zbierania podpisów osób popierających kandydata na Prezydenta) oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, zgodnie z art. 40c ust. 1 i 2 ustawy, powinno zawierać:

1) nazwisko i imię pełnomocnika komitetu wyborczego, miejsce i datę sporządzenia zawiadomienia oraz podpis pełnomocnika;

2) pełną nazwę komitetu wyborczego (stosownie do art. 40a ust. 6 ustawy): „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ............................................................ (imię i nazwisko kandydata)";

3) adres siedziby komitetu wyborczego (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu);

4) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika komitetu wyborczego;

5) imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

3. Do zawiadomienia, zgodnie z art. 40c ust. 3 ustawy, dołącza się:

1) podpisane przez co najmniej 15 obywateli oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego z podaniem ich imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL oraz o ustanowieniu pełnomocnika komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia pełnomocnictwa podpisami pełnomocników (art. 40a ust. 1 i 7 ustawy);

2) pisemną zgodę kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na utworzenie jego komitetu wyborczego (art. 40a ust. 2 pkt 2 i art. 40c ust. 3 pkt 2 ustawy);

3) pisemną zgodę kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kandydowanie w wyborach (art. 40a ust. 2 pkt 1 i art. 40c ust. 3 pkt 2 ustawy). Zgoda powinna spełniać warunki określone w art. 40a ust. 4 ustawy, czyli zawierać:

a) imiona i nazwisko kandydata,

b) wiek kandydata,

c) wskazanie ewentualnej przynależności kandydata do partii politycznej lub wyraźne stwierdzenie, że kandydat nie należy do partii,

d) numer ewidencyjny PESEL kandydata,

e) informację o udokumentowanym wykształceniu,

f) informację o wykonywanym zawodzie,

g) informację o miejscu (zakładzie) pracy,

h) informację o miejscu zamieszkania (miejscowość, gmina),

i) datę wyrażenia zgody na kandydowanie,

j) własnoręczny podpis kandydata.

Zgodność danych zawartych w zgodzie na kandydowanie Państwowa Komisja Wyborcza bada na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów przed zarejestrowaniem kandydata (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy);

4) wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli popierających kandydata na Prezydenta zawierający czytelne wskazanie imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli, którzy udzielają poparcia. Każda strona wykazu musi zawierać nazwę komitetu zgłaszającego kandydata oraz adnotację: „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................ [imię (imiona) i nazwisko kandydata] w wyborach przypadających w ........... roku.";

4. Kandydat na Prezydenta urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. jest obowiązany złożyć Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.). Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do powołanej ustawy. Kandydaci, którzy wcześniej złożyli oświadczenie - w związku z pełnieniem lub ubieganiem się o funkcję publiczną - według wskazanego wyżej wzoru składają informację o uprzednim złożeniu oświadczenia, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2a do powołanej ustawy (art. 40a ust. 5 ustawy).

Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie powyższe oświadczenie lub informację kandydata, sądowi okręgowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tego kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrektora Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

5. Zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych przyjmowane i sprawdzane są przez sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej - Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub osoby przez niego upoważnione, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego (od poniedziałku do piątku w godz. 815-1615), jeżeli pełnomocnik doręcza zawiadomienie osobiście. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdza, czy spełnia ono warunki ustawowe wymienione w punkcie 2 oraz, czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki.

Swoje wstępne uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekazuje ustnie pełnomocnikowi komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

Przyjmujący zawiadomienie poinformuje pełnomocnika, że wykaz co najmniej 1 000 podpisów obywateli popierających kandydata na Prezydenta będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których może być obecny pełnomocnik komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

6. Badanie wykazu co najmniej 1 000 obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje się w dniu dokonania zawiadomienia, a jeżeli byłoby to niemożliwe - dnia następnego.

Sprawdzanie wykazu obywateli prowadzone jest przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające są prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia. W takim przypadku badanie wykazu podpisów prowadzi się do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum zostało osiągnięte, zaś pozostała część wykazu stanowi depozyt, protokolarnie zaplombowany w pojemniku lub worku w obecności pełnomocnika, a jej badanie odkłada się do czasu przedłożenia przez komitet wyborczy dalszej części wykazu wraz ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie pełnomocnika niepoliczone arkusze wykazu podpisów zostaną mu wydane.

Badanie wykazu osób popierających kandydata polega na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy, a w szczególności, czy:

1) każda strona wykazu jest oznaczona nazwą komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz formułą „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................................... (imiona i nazwisko kandydata) w wyborach przypadających w 2010 roku"; brak takiego oznaczenia strony spowoduje, że podpisy na takiej stronie będą traktowane jako wadliwe. Jeżeli strona z wymaganymi danymi zespolona jest ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia są traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu składa się w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami są traktowane jako wadliwe;

2) imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady), nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania" popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Za prawidłowo udzielone poparcie uznaje się podpis obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;

4) podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego powoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5) udzielający poparcia ukończył 18 lat, według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL;

6) obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznacza podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.

Osoba sprawdzająca dołącza do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ............, podpisów prawidłowych ......................, podpisów wadliwych ................... w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............". W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie są przedkładane do aprobaty osobie dyżurującej z ramienia Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów podaje się w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

7. Przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje w formie uchwały podjętej na posiedzeniu Komisji, po uprzednim ustaleniu, czy zawiadomienie spełnia warunki określone w art. 40a i art. 40c ustawy.

Na podstawie art. 40f ustawy Państwowa Komisja Wyborcza informację o utworzonym komitecie wyborczym przekaże do ogłoszenia w formie komunikatu do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim. Komunikat zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowej Komisji Wyborczej (www.pkw.gov.pl).

W przypadku, gdy zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza wzywa na piśmie pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty doręczenia uchwały.
W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia uchwały.

- . -

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych:

1) załącznik nr 1 - wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego;

2) załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego;

3) załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na utworzenie komitetu wyborczego;

4) załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

5) załącznik nr 5 - wzór oświadczenia lustracyjnego;

6) załącznik nr 6 - wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego;

7) załącznik nr 7 - wzór wykazu podpisów obywateli popierających kandydata.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk