Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 sierpnia 2000 r.
w sprawie spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzania spisu wyborców oraz jego wzór,

2) metody aktualizacji spisu wyborców,

3) wzór wykazu osób przebywających w szpitalach, zakładach opieki społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w których utworzono obwody głosowania,

4) wzór zawiadomienia o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania,

5) wzory oraz sposób wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu mówi się o numerze domu, rozumie się przez to numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji porządkowej nieruchomości.

Rozdział 2

Sposób sporządzania spisu wyborców i jego wzór

§ 3. Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

§ 4. 1. Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, uwzględniając ustalone granice obwodów głosowania.

2. Formularz spisu wyborców zapisuje się dwustronnie.

3. Wzór spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Spis wyborców sporządza się pismem maszynowym lub w formie wydruku komputerowego.

2. W razie sporządzania spisu w formie wydruku komputerowego:

1) można przyjąć układ formularza odmienny od określonego we wzorze, o którym mowa w § 4 ust. 3, pod warunkiem zamieszczenia wszystkich danych przewidzianych w tym wzorze,

2) nie stosuje się warunku określonego w § 4 ust. 2.

§ 6. 1. Spis wyborców w gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic - według kolejnych numerów domów, a w obrębie domów - według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis wyborców w gminie innej niż określone w ust. 1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie miejscowości - według kolejnych numerów domów i mieszkań; jeżeli w miejscowości są ulice - także według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.

§ 7. 1. Spis wyborców dla obwodu utworzonego w szpitalu, zakładzie opieki społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów lub aresztów, zwanych dalej "zakładem", sporządza się w kolejności alfabetycznej nazwisk wyborców, na podstawie wykazu wyborców przebywających w tym zakładzie do dnia wyborów włącznie.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, sporządza kierownik zakładu i doręcza urzędowi gminy nie później niż na 10 dni przed dniem wyborów.

3. Kierownik zakładu powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na terenie której położony jest zakład.

4. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców, o którym mowa w ust. 1, osób przybyłych do zakładu po sporządzeniu wykazu, kierownik zakładu doręcza urzędowi gminy, nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dodatkowy wykaz tych wyborców, sporządzony według wzoru, o którym mowa w ust. 5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7a. W spisie wyborców odnotowuje się fakt cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania w rubryce "Uwagi" na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.

§ 8. Spis wyborców sporządza się najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 3

Aktualizowanie spisu wyborców

§ 9. 1. Spis wyborców jest aktualizowany do dnia przekazania przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych przez wpisanie wyborcy na dodatkowym formularzu spisu wyborców lub skreślenie ze spisu wyborców już sporządzonego.

2. Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. Po sporządzeniu spisu wyborców, na dodatkowym formularzu spisu wyborców, wpisuje się osoby, które:

1) zostały wpisane do rejestru wyborców po sporządzeniu spisu wyborców,

1a) złożyły wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą",

2) złożyły wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 31 ust. 1 lub 2 ustawy,

3) złożyły wniosek o wpisanie do spisu wyborców na podstawie art. 32 ust. 1 lub 2 ustawy,

4) przybyły do zakładu,

5) zostały pominięte w rejestrze wyborców lub w spisie wyborców, jeżeli reklamacja w sprawie ich wpisania została uwzględniona przez właściwy organ gminy albo przez właściwy sąd rejonowy,

6) zostały pominięte w spisie w wyniku oczywistego błędu.

2. Wpisania osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu.

3. Przy wpisaniu wyborcy do spisu wyborców zamieszcza się w rubryce "Uwagi" adnotację określającą przyczynę wpisania. Stosownie do okoliczności wpisuje się "wpis do rejestru", "przybycie do zakłądu", "reklamacja", "błąd", "art. 30a ust. 1", "art. 31 ust. 1", "art. 31 ust. 2", "art. 32 ust. 1", "art. 32 ust. 2". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. O wpisaniu do spisu wyborców lub dopisaniu na dodatkowym formularzu spisu wyborców osób, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3, zawiadamia się urząd gminy właściwy odpowiednio ze względu na miejsce stałego zamieszkania tych osób lub miejsce ostatniego ich zameldowania na pobyt stały.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Ze spisu wyborców skreśla się osoby:

1) które zostały skreślone z rejestru wyborców na podstawie zmian wynikających z przepisów o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności,

2) wobec których wydano decyzję właściwego organu gminy albo postanowienie właściwego sądu rejonowego o skreśleniu z rejestru lub ze spisu wyborców w wyniku reklamacji,

3) które zostały umieszczone w spisie wyborców w wyniku oczywistego błędu,

4) które nie mają prawa wybierania w myśl art. 3 ustawy, po otrzymaniu zawiadomienia właściwego sądu w trybie określonym odrębnymi przepisami,

5) w odniesieniu do których otrzymano urzędowe zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania,

6) którym wydano zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania i zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, stosownie do art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Skreśleń, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na obydwu egzemplarzach spisu wyborców.

3. Przy skreśleniu wyborcy ze spisu wyborców zamieszcza się w rubryce "Uwagi" adnotację określającą przyczynę skreślenia. Stosownie do okoliczności wpisuje się "skreślenie z rejestru", "reklamacja", "błąd", "zawiadomienie - art. 3", "zawiadomienie - § 11" lub "zaświadczenie". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12a. W przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do głosowania po sporządzeniu spisu wyborców § 7a stosuje się odpowiednio.

§ 13. 1. W okresie między dniem pierwszego głosowania a dniem ponownego głosowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy, spis wyborców jest aktualizowany w sposób określony w § 9 - 12a, z uwzględnieniem ust. 2 - 4.

2. Na dodatkowym formularzu spisu wyborców wpisuje się wyłącznie osoby, które w okresie pomiędzy dniem wyborów wyznaczonym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy a datą ponownego głosowania:

1) uzyskały prawo wybierania,

2) spełniają jeden z warunków, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, 4, 5 lub 6,

3) uzyskały decyzję właściwego organu gminy albo postanowienie właściwego sądu rejonowego o wpisaniu ich do rejestru wyborców lub do spisu wyborców w wyniku reklamacji wniesionej przed dniem wyborów.

3. Ze spisu wyborców skreśla się:

1) osoby, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5,

2) osoby, które otrzymały, na swoje żądanie, od właściwego organu zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy.

4. Adnotacje, o których mowa w § 10 ust. 3 i § 12 ust. 3, uzupełnia się o wyrazy "ponowne głosowanie".

Rozdział 4

Sposób wydawania oraz wzory zaświadczeń o prawie do głosowania

§ 14. 1. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje:

1) zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania,

2) zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, o którym mowa w art. 70 ust. 1 ustawy.

2. Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców. Wyborcy, który otrzymał takie zaświadczenia, nie umieszcza się w spisie wyborców.

3. Na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

4. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 15. Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może odebrać wyłącznie osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę, pod warunkiem podania w upoważnieniu numeru PESEL wyborcy.

§ 16. Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje do czasu przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 11:55
    Wprowadził:Bartosz Goździk