Informacja o przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenach objętych klęską powodzi

Warszawa, dnia 11 czerwca 2010 r.


 
      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZPOW-603-76/10

 


Informacja o przygotowaniach do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
na terenach objętych klęską powodzi

 

I. Państwowa Komisja Wyborcza, działając w trybie art. 10 ust. 3 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwróciła się w dniu 7 czerwca br. do Przewodniczących Okręgowych Komisji Wyborczych oraz  Dyrektorów Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w: Krośnie, Rzeszowie, Tarnobrzegu, Lublinie, Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie, Bielsku-Białej, Katowicach, Kielcach, Płocku, Warszawie o niezwłoczne zwołanie posiedzenia Okręgowej Komisji Wyborczej, na którym omówione zostałyby sprawy przygotowania do wyborów Prezydenta RP (i odpowiednio - do wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 15, 21, i 30). Państwowa Komisja Wyborcza wskazała, aby w szczególności przedmiotem obrad objąć ogólną sytuację na obszarze okręgów wyborczych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów objętych klęską powodzi oraz zdolność organów samorządowych (gminnych) do wykonania zadań wyborczych. Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła też uwagę, iż ze względu na tematykę posiedzenia pożądany byłby udział w obradach przedstawicieli władz samorządowych (gmin ew. powiatów) z obszarów objętych lub zagrożonych powodzią, a także przedstawicieli Wojewodów.

II. Z analizy przekazanych informacji wynika, co następuje.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie powołana w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu

Na terenach objętych klęską powodzi przeprowadzono dotychczas wszystkie czynności wyborcze związane z realizacją kalendarza wyborczego. W mieście Jasło, w gminach: Jasło, Skołyszyn i Kołaczyce doszło do zalania siedzib sześciu obwodowych komisji wyborczych, ale wyrządzone szkody nie spowodowały konieczności zmiany ich siedzib. Lokale wyborcze zostaną wyremontowane, a w jednym przypadku siedziba komisji zostanie przeniesiona na wyższe piętro budynku. Na chwilę obecną nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające pracę obwodowych komisji wyborczych, ograniczenia w dotarciu do lokali wyborczych oraz w zakresie przekazywania wyników głosowania z obwodów głosowania. Nie istnieje zatem zagrożenie dla przeprowadzenia wyborów w jakimkolwiek obwodzie głosowania na terenie działania Komisji.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 28 w Rzeszowie 

Na terenie działania Komisji nie ma zagrożeń w realizacji zadań wyborczych. Wszystkie zadania związane z przeprowadzeniem wyborów są realizowane zgodnie z kalendarzem wyborczym.  Skutkami powodzi bezpośrednio dotkniętych zostało 8 obiektów, w których mieszczą się siedziby obwodowych komisji wyborczych. W dwóch przypadkach nastąpiła zmiana siedzib tych lokali, a pozostałych sześć lokali będzie, według zapewnień wójtów, przygotowanych na dzień wyborów. Sygnalizowano również o zniszczeniach dróg gminnych, w szczególności w gminie Brzostek i Czarna k. Łańcuta z jednoczesnym zapewnieniem, że nie będzie problemów związanych z dojazdem do lokali wyborczych. W razie potrzeby zapewnione zostaną objazdy.

3. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 29 z siedzibą w Tarnobrzegu

Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje nadal na terenie całego powiatu mieleckiego i miasta Mielca, w powiecie tarnobrzeskim w gminach: Baranów Sandomierski i Gorzyce oraz w mieście Tarnobrzegu, powiecie niżańskim i powiecie stalowowolskim. Na terenach objętych powodzią znajduje się 14 siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym 5 (4. w gminie Gorzyce i 1. w gminie Baranów Sandomierski ) z wstępną decyzją o zmianie siedziby. Na terenach gmin: Baranów Sandomierski, Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Gorzyce, gm. Mielec, Tarnobrzeg, Wadowice Górne  uszkodzone są drogi gminne, powiatowe i jedna krajowa. W przypadku nieustąpienia utrudnień zapewniony zostanie transport do lokali wyborczych. W kilku przypadku rozważona zostanie możliwość przewożenia wyborców za pomocą sprzętu pływającego. Kilka miejscowościach (m. in. w gminie Mielec, Gorzyce i częściowo 2. osiedla miasta Tarnobrzeg) odłączonych jest od zasilania energetycznego. W przypadku braku zasilania w lokalach wyborczych przewiduje się zapewnienie agregatów prądotwórczych oraz zaleca się zastosowanie komputerów o stałym zasilaniu (notebooki). Mimo tego przygotowania wyborów przebiegają zgodnie z harmonogramem, a zadania wynikające z kalendarza wyborczego dla organów samorządu terytorialnego są realizowane. Komisja podjęła także stosowne kroki w celu prawidłowego dostarczenia i zabezpieczenia kart do głosowania. 

4. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 8 z siedzibą w Lublinie

Na obszarze działania Komisji dotkniętych powodzią jest 5 gmin, tj.: Annopol, Janowiec, Kazimierz Dolny, Łaziska i Wilków. Lokale wyborcze zostały zalane jedynie na terenie Gminy Wilków. Najtrudniejsza sytuacja występuje na terenie gminy Wilków, gdzie zapewniono trzy lokale wyborcze na  osiem koniecznych. W chwili obecnej nie jest możliwe określenie siedzib wszystkich obwodowych komisji wyborczych oraz ocena stanu przygotowania lokali wyborczych. Możliwe będzie to do 14 czerwca br. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie, w gminie Wilków siedziby obwodowych komisji wyborczych będą zlokalizowane w trzech budynkach oraz w tymczasowych siedzibach  np.: namiotach wojskowych. Zapewniony będzie transport dla wyborców oraz zabezpieczenie ewentualnych tymczasowych lokali wyborczych. Poza tym, przygotowania do wyborów we wszystkich gminach, w tym w gminie Wilków, przebiegają zgodnie z terminami wynikającymi z kalendarza wyborczego. W razie potrzeby podejmowane będą niezbędne działania w celu prawidłowego zorganizowania wyborów i udzielenia wszelkiej pomocy wyborcom w celu wzięcia udziału w głosowaniu. Powołano obwodowe komisje wyborcze i odbyto pierwsze ich posiedzenia (10 czerwca br.).

5. Okręgowe Komisje Wyborcze nr 19 i 20 z siedzibą w Krakowie.

Na obszarze działania Komisji nie ma przeszkód w przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP. Przygotowania przebiegają zgodnie z harmonogramem. Gminy zadeklarowały przygotowanie administracyjno-techniczne, w tym transport, w przypadku ewentualnych podtopień. Uczestniczący na posiedzeniu Wojewoda zadeklarował wszelką niezbędną pomoc.

6. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 21 z siedzibą w Nowym Sączu

Największe szkody powodziowe i osuwiskowe występują w powiatach: nowosądeckim - miasto i gmina Uzdrowiskowa Muszyna, gmina Grybów; limanowskim - gmina Limanowa - miejscowość Kłodne oraz gorlickim - gminy: Biecz, Lipniki i Uście Gorlickie. Nie odnotowano zakłóceń w przygotowaniu wyborów Prezydenta RP na terenie miasta Nowego Sącza oraz powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Najtrudniejsza sytuacja występuje w gminie Grybów i gminie i mieście Uzdrowiskowym Muszyna, gdzie w związku z zalaniem budynków istnieje konieczność remontu siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 2 i 3. Warunki lokalowe i środowiskowe wykluczają możliwość przeniesienia tych lokali wyborczych.  Poza tym, dostępność lokali wyborczych zasadniczo nie budzi zastrzeżeń. W gminie Łącko, z uwagi na zniszczenie drogi Łazy Biegonickie - Jazowsko uruchomiony zostanie objazd i zapewniony transport do lokali wyborczych. Transport zapewniony zostanie także dla części wyborców  ewakuowanych z miejscowości Kłodne w gminie Limanowa. Poza tym, aktualnie nie ma niebezpieczeństwa braku łączności drogowej ani problemów z łącznością telefoniczną i zasilaniem energetycznym. Na skutek intensywnych opadów deszczu i burzy żaden z lokali wyborczych nie został uszkodzony w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie głosowania. Wystąpiły niewielkie uszkodzenia dwóch lokali, ale zostaną naprawione i będą gotowe na przeprowadzenie głosowania.

7. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 22 z siedzibą w Tarnowie

W związku z sytuacją powodziową stwierdzono dwa przypadki konieczności przeniesienia siedzib obwodowych komisji wyborczych. W gminie Wietrzychowice w miejscowości Wola Rogowska - w związku z całkowitym zalaniem wodą lokal wyborczy zostanie przeniesiony na dzień głosowania do sąsiedniej miejscowości Demblin znajdującej się w tej samej gminie oraz w gminie Rzepiennik Strzyżewski siedziba lokalu wyborczego będzie przeniesiona w inne miejsce w tej miejscowości.  Informacja o nowych siedzibach lokali została podana do wiadomości publicznej. Ponadto organy samorządu terytorialnego gotowe są do zabezpieczenia transportu do przeniesionych lokali wyborczych w razie takiej potrzeby oraz zapewniają wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania dla ewakuowanych mieszkańców. W gminach, gdzie lokale wyborcze zostały częściowo zniszczone trwają intensywne prace remontowe w celu przygotowania lokali na głosowanie. Urzędy gmin zapewniają wszystkie wymagane prawem warunki administracyjno-techniczne. W czterech gminach występują problemy z zapewnieniem łączności telekomunikacyjnej, w tym internetowej, ale prowadzone są prace remontowe linii telekomunikacyjnych i wszystko wskazuje na to, że zostaną zakończone przed wyborami. W razie konieczności zabezpieczona zostanie łączność bezprzewodowa. Poza tym, nie zachodzi niebezpieczeństwo powstania warunków uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie wyborów. 

8. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 36 z siedzibą w Bielsku-Białej

Ogólna sytuacja na obszarze okręgu wyborczego, w zakresie organizacji i przygotowań do wyborów gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie głosowania. Nie ma żadnych zagrożeń w gminach, w których wystąpiła powódź. Odnotowano uszkodzenia łączy telefonicznych w gminie Porąbka i Żywiec, jednakże w obu przypadkach szkody zostały usunięte. We wszystkich gminach czynności wyborcze przebiegają zgodnie z kalendarzem wyborczym. Organy samorządowe posiadają pełną zdolność do realizacji zadań wyborczych. Dotychczasowe przygotowania przebiegają sprawnie i nie ma potrzeby zapewniania zastępczych lokali wyborczych. Nie ma zatem żadnych zagrożeń prawidłowego przeprowadzenia wyborów. 

9. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 35 z siedzibą w Katowicach

Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Kuźnia Raciborska. W sołectwie Turze podtopiony został i częściowo zniszczony jeden lokal wyborczy. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac w lokalu tym przeprowadzone zostanie głosowanie. Natomiast w mieście Orzesze jeden lokal wyborczy został podtopiony w wyniku ulewnych deszczy. Jednak nie ma potrzeby zmiany siedziby tego lokalu i po wykonaniu niezbędnych prac remontowych gotowy będzie do przeprowadzenia głosowania. Ponadto w gminie Nędza, rzeka Odra zalała tereny rolne. Żaden z lokali wyborczych nie został jednak bezpośrednio dotknięty skutkami powodzi. W gminach dotkniętych powodzią incydentalnie zgłaszano zagubienie dowodów osobistych. Pozostałe gminy znajdujące się na obszarze właściwości Komisji nie powiadomiły o konieczności zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych. Brak jest zgłoszeń dotyczących problemów z prawidłowym i terminowym wykonaniem czynności wyborczych.

10. Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach powołana w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu

Najtrudniejsza sytuacja panuje w powiecie bieruńsko-lędzińskim. W mieście Bieruń, w wyniku powodzi zalane zostały cztery siedziby obwodowych komisji wyborczych.  W lokalach tych przeprowadzone zostaną remonty i lokale te będą przygotowane na dzień głosowania. Część zalanych lokali wyborczych, znajdujących się w budynkach na najniższych kondygnacjach może, w razie takiej koniczności zostać przeniesionych na wyższe piętra lub do innych pomieszczeń. Z uwagi na to mogą ewentualnie powstać utrudnienia dla  osób niepełnosprawnych ruchowo. W miastach: Katowice oraz Tychy trzy siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały podtopione w wyniku gwałtownych opadów deszczu. Szkody wyrządzone w tych lokalach nie powodują jednak konieczności przeniesienia siedzib obwodowych komisji wyborczych. Po osuszeniu lokale będą gotowe do przeprowadzeniu wyborów Prezydenta RP. Poza tym, nie ma przeszkód w przeprowadzeniu wyborów, a wszystkie zadania realizowane są zgodnie z kalendarzem wyborczym.

11. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 38 z siedzibą w Kielcach

Nie ma obecnie zagrożenia przeprowadzenia wyborów. Istnieje konieczność zmiany siedziby jednego lokalu wyborczego (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Sandomierzu). Lokal zastępczy został już wyznaczony, a informacja w tym zakresie została podana do publicznej wiadomości za pomocą mediów. W podtopionych gminach: Dwikozy i Tarłów na chwilę obecną nie ma konieczności zmian w bazie lokali wyborczych. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana i w zależności od potrzeby podjęte będą odpowiednie działania. Poza tym, wszystkie zadania związane z przygotowaniem wyborów wykonywane są zgodnie z kalendarzem wyborczym.

12. Okręgowa Komisja Wyborcza w Płocku powołana w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu

Na obszarze okręgu wyborczego  sytuacja powodziowa wystąpiła w gminie Słubice i gminie Gąbin. Pomimo tego organy samorządowe w tych gminach są przygotowane do wykonania zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów. W mieście i gminie Gąbin nie zachodzi konieczność zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych. Natomiast w gminie Słubice zachodzi konieczność zmiany siedziby jednego lokalu wyborczego w Świniarach. Planowane jest przeniesienie lokalu wyborczego do budynku w Juliszewie. Informacje w tym zakresie podane zostaną do wiadomości publicznej w jak najszerszym zakresie. Podejmowane są działania umożliwiające udział w wyborach osobom ewakuowanym poza obszarem miejsca zamieszkania poprzez wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania. Przewidziane jest zapewnienie możliwości transportu w dotarciu do lokali wyborczych. Zapewnione będą także warunki techniczno-organizacyjne przekazywania wyników głosowania z obwodów do okręgowej komisji wyborczej. 

13. Okręgowa Komisja Wyborcza nr 23 z siedzibą w Warszawie

Na terenie działania Komisji nie wystąpiły problemy z lokalami obwodowych komisji wyborczych spowodowane zalaniem lub podtopieniem za wyjątkiem gminy Piaseczno, gdzie trwają prace mające na celu usunięcie skutków gwałtownych ulew. Lokale będą przygotowane na przeprowadzenie głosowania. Poza tym, wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z kalendarzem wyborczym.

III. Można zatem stwierdzić, iż:

1) przy kontynuowaniu czynności związanych z dostosowaniem lokali wyborczych do warunków głosowania i niezbędnych zmian siedzib komisji obwodowych nie zachodzi obawa o brak możliwości przeprowadzenia głosowania w dniu 20 czerwca 2010 r.;

2) inne czynności wyborcze, w tym powołanie komisji obwodowych i przeprowadzenie szkoleń, w tym także na terenach szczególnie dotkniętych powodzią są przeprowadzane terminowo i bez zakłóceń;

3) sporządzone zostały spisy wyborców;

4) organy samorządowe podejmują niezbędne działania informacyjno-organizacyjne dla przekazania wyborcom informacji o zmianie miejsca głosowania oraz wydają, na żądanie, zaświadczenia o prawie do głosowania wyborcom ewakuowanym.

Z uzyskanych informacji nie wynika, aby wyborcy, którzy stracili wszelkie dokumenty pozwalające na potwierdzenie tożsamości nie mieli możliwości uzyskania w trybie priorytetowym swych dowodów osobistych.

Podsumowując, z przekazanych Państwowej Komisji Wyborczej przez Okręgowe Komisje Wyborcze materiałów wynika, iż przy dalszym współdziałaniu wszystkich organów władzy publicznej i organów wyborczych głosowanie jest możliwe do przeprowadzenia we wszystkich gminach, na obszarze których wystąpiło zjawisko powodzi. 
Należy jednak wyraźnie podkreślić, że głosowanie na niektórych terenach będzie przebiegało w warunkach dalekich od zwyczajowo przyjętych.

 

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 11 czerwca 2010 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk