Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2005 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 20 września 2005 r.
w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 46 i 47 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r. — w brzmieniu załącznika do uchwały.

2. Karty do głosowania drukuje się jednostronnie na papierze koloru białego, w formacie 210 x 297 mm (A-4), w nakładzie odpowiadającym liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk