Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych d

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania 
Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, 
w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczące trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.

2. Wytyczne obowiązują również w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 lipca 2005 r.
(poz. ..................)

WYTYCZNE 
DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

1. Obwodowe komisje wyborcze przekazują Państwowej Komisji Wyborczej dane o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

2. Liczbę osób uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w trakcie głosowania, natomiast liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, stanowi suma podpisów wyborców potwierdzających otrzymanie karty do głosowania, łącznie z adnotacjami „odmowa podpisu”. W ponownym głosowaniu liczbę uprawnionych do głosowania stanowi liczba osób umieszczonych w spisie wyborców po jego aktualizacji, łącznie z osobami dopisanymi przez komisję w dniu głosowania.

3. Okręgowe komisje wyborcze zobowiązane są szczegółowo omówić na szkoleniach członków obwodowych komisji wyborczych tryb i zasady przekazywania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, zwanych dalej „danymi”.

4. Obwodowe komisje wyborcze w dniu głosowania dwukrotnie przekazują dane — według stanu na godzinę 10.30 oraz na godzinę 16.30, zwane dalej „godzinami sprawozdawczymi”.

5. Obwodowe komisje wyborcze przekazują dane właściwym okręgowym komisjom wyborczym za pośrednictwem pełnomocników ustanowionych przez okręgową komisję wyborczą, zwanych dalej „pełnomocnikami”, upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od wskazanych komisji obwodowych.

6. Okręgowe komisje wyborcze utworzą grupy komisji obwodowych powiązane z pełnomocnikami i informacje o tym przekażą właściwym obwodowym komisjom wyborczym.

7. Informacja, którą otrzyma każda z komisji obwodowych wchodzących w skład grupy, powinna zawierać:

1) wykaz obwodowych komisji wyborczych wchodzących w skład grupy ze wskazaniem przy każdej komisji:

a) numeru obwodu,
b) adresu komisji,
c) imienia i nazwiska przewodniczącego komisji,
d) numeru telefonu;

2) imię i nazwisko pełnomocnika, jego numer telefonu i adres;
3) numer telefonu do okręgowej komisji wyborczej przeznaczony wyłącznie do przyjmowania informacji o sytuacjach awaryjnych, a nie do przekazania danych;
4) wskazanie godziny, do której przyjmowane są dane przez pełnomocników (do godz. 11.00 oraz 17.00);
5) opis sposobu przekazywania danych z komisji obwodowej pełnomocnikowi;
6) przypomnienie o konieczności zachowania dyscypliny przy przekazywaniu danych; telefoniczne przekazywanie danych powinno być krótkie i rzeczowe, by nie blokować telefonu.

8. Do godziny 9.30 w dniu wyborów pełnomocnicy skontaktują się telefonicznie z komisjami obwodowymi wchodzącymi w skład grupy, potwierdzając w ten sposób sprawność połączeń telefonicznych i poprawność informacji o numerach telefonów. Jeśli członkowie obwodowych komisji posiadają telefony komórkowe, celowe jest przekazanie informacji o ich numerach pełnomocnikowi, co może ułatwić późniejsze przekazanie danych (np. w razie awarii telefonu stacjonarnego). W razie trudności z uzyskaniem kontrolnych połączeń telefonicznych należy niezwłocznie powiadomić o tym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz okręgową komisję wyborczą.

9. Pełnomocnik sporządza arkusz z informacjami o komisjach obwodowych, od których otrzyma dane, z wolnymi rubrykami do wpisania liczby osób uprawnionych do głosowania i liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania.

10. Pełnomocnik powinien być wyposażony w kalkulator w celu ułatwienia sumowania otrzymanych danych.

11. Obwodowe komisje wyborcze, w miarę możliwości, przystępują do ustalenia danych jeszcze przed upływem godzin sprawozdawczych.

12. Niezwłocznie po upływie godzin sprawozdawczych komisje ustalają dane i przekazują je pełnomocnikom.

13. Dane przekazywane przez komisje obwodowe pełnomocnikom powinny zawierać następującą treść:

a) numer obwodu;
b) adres komisji obwodowej;
c) imię i nazwisko przewodniczącego komisji obwodowej (jeśli informację przekazuje zastępca przewodniczącego lub inny członek komisji, powinien podać imię i nazwisko przewodniczącego oraz własne);
d) liczbę osób uprawnionych do głosowania w formie: „liczba uprawnionych: jeden, zero, dwa, cztery; powtarzam: tysiąc dwadzieścia cztery”;
e) liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania, w formie: „liczba wydanych kart: cztery, pięć, jeden; powtarzam: czterysta pięćdziesiąt jeden”.

14. Pełnomocnik przyjmując dane sprawdza zgodność elementów identyfikujących komisję przekazującą (numer obwodu, adres komisji oraz imię i nazwisko przewodniczącego komisji), a następnie wpisuje w odpowiednich rubrykach liczbę osób uprawnionych do głosowania i liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania pełnomocnik podpisuje arkusz z wpisanymi danymi z obwodów i przekazuje okręgowej komisji wyborczej w określonym przez nią terminie.

15. W celu potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej dane okręgowa komisja wyborcza może określić jednakową dla całej grupy wymaganą kolejność podania danych wymienionych w pkt 13 ppkt 1-3 (np. adres komisji, imię i nazwisko przewodniczącego, numer obwodu). W razie wątpliwości co do tożsamości osoby, która przekazała dane, pełnomocnik powinien połączyć się telefonicznie z komisją, która je przekazywała i uzyskać potwierdzenie przyjętych danych.

16. Pełnomocnik oczekuje na dane z komisji obwodowych nie dłużej niż 30 minut po upływie godziny sprawozdawczej (do godziny 11.00 oraz 17.00). Jeśli w tym terminie pełnomocnik nie otrzyma danych od którejś z komisji obwodowych, powinien połączyć się z nią telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

17. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych z komisji obwodowej nie byłoby możliwe do godziny 11.10 oraz 17.10, pełnomocnik dokonuje podsumowania danych liczbowych z pominięciem obwodu, z którego ich nie otrzymał i przekazuje te dane okręgowej komisji wyborczej.

18. Pełnomocnik sumuje otrzymane z obwodów dane o osobach uprawnionych do głosowania, a następnie o wyborcach, którym wydano karty do głosowania. Przed przekazaniem zbiorczych danych do  okręgowej komisji wyborczej pełnomocnik sprawdza poprawność sumowania.

19. Przekazanie danych do okręgowej komisji wyborczej następuje na wskazany numer telefonu i zawiera w swojej treści:

1) nazwę gminy;
2) imię i nazwisko pełnomocnika;
3) sumę liczb osób uprawnionych do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy — w formie jak w pkt 13 ppkt 4;
4) sumę liczb wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach wchodzących w skład grupy — w formie jak w pkt 13 ppkt 5;
5) ewentualnie wskazanie numerów i siedzib komisji obwodowych, które nie przekazały danych.

20. Przy przyjmowaniu danych przez okręgową komisję wyborczą pełnomocników należy przypisać do określonych numerów telefonów przeznaczonych do przyjmowania danych przy założeniu, że pod jednym numerem odbierane są dane od 10-15 pełnomocników.

21. Osoby przyjmujące dane w siedzibie okręgowej komisji wyborczej powinny posiadać wykaz pełnomocników, którzy przekazują im dane, oraz arkusze do wpisania tych danych, a także kopie informacji przekazanych właściwym grupom komisji, o których mowa w pkt 7.

22. Jako nieprzekraczalny termin przekazania przez pełnomocników danych do okręgowej komisji wyborczej przyjmuje się godzinę 11.20 oraz 17.20. Jeśli w tym terminie okręgowa komisja wyborcza nie otrzyma danych od któregoś z pełnomocników, powinna połączyć się z nim telefonicznie w celu ustalenia przyczyny nieprzekazania danych.

23. Jeżeli nie byłoby możliwości połączenia się telefonicznego lub z innych przyczyn uzyskanie danych od pełnomocnika nie byłoby możliwe do godziny 11.25 oraz 17.25, okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych z pominięciem danych od tych pełnomocników, od których tych danych nie otrzymała.

24. Okręgowa komisja wyborcza dokonuje podsumowania danych na obszarze swojej właściwości i przekazuje je do Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, nie później niż o 11.30 i 17.30.

25. Okręgowa komisja wyborcza przekazuje dane z podziałem na gminy, podając również informację o liczbie obwodów ogółem w gminie oraz o liczbie obwodów, z których dane nie zostały uzyskane.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk