Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16  sierpnia 2005 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) 1) Państwowa Komisja Wyborcza  uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wytyczne dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 r., stanowiące załącznik do uchwały.
2. Wytyczne obowiązują również w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219

Załącznik do uchwały Państwowej
Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r.

WYTYCZNE DLA OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2005 R.

Okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), zwanej dalej „ustawą” w sposób i w trybie  określonym w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 44, poz. 604), zwanym dalej „regulaminem”.

I. Zadania związane z przygotowaniem wyborów

Po ukonstytuowaniu się i powołaniu sekretarza komisji zgodnie z § 4 ust. 1 regulaminu, okręgowa komisja wyborcza czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac przygotowawczych do wyborów i dochowaniem terminów przewidzianych w kalendarzu wyborczym.

1. Okręgowa Komisja Wyborcza rozstrzyga w przedmiocie powołania, na podstawie § 4 ust. 3 regulaminu, pełnomocników upoważnionych przez komisję do badania zgodności arytmetycznej wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze biorąc po uwagę, że w związku z ustalonymi wynikami głosowania:

a) w obwodach głosowania, w których zapewniono obwodowej komisji wyborczej wspomaganie informatyczne i posiadających łączność internetową z okręgową komisją wyborczą, pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej działałby w zakresie badania zgodności arytmetycznej wyników głosowania bądź ich transmisji tylko awaryjnie, gdyby z jakichś przyczyn wspomaganie to zawiodło;
b) w obwodach głosowania, o których mowa wyżej (pkt a), bez łączności internetowej, ewentualnie zapewniłby transmisję danych z protokołu obwodowej komisji wyborczej utrwalonych na doręczonej mu dyskietce;
c) w obwodach głosowania bez wspomagania informatycznego obwodowej komisji wyborczej, na podstawie doręczonego mu przez obwodową komisję wyborczą zestawienia wyników głosowania, dokonałby sprawdzenia arytmetycznej zgodności ustalonych wyników głosowania i po stwierdzeniu ich poprawności dokonałby ich transmisji do okręgowej komisji, jeżeli posiadałby takie możliwości techniczne; w przypadku, gdy ustalone wyniki głosowania nie zawierają błędów arytmetycznych ale system informatyczny sygnalizował ostrzeżenia wymagające rozważenia przez obwodową komisję drukowałby raport ostrzeżeń, który byłby doręczony okręgowej komisji wyborczej wraz z protokołem głosowania. Przeanalizowanie raportu ostrzeżeń przez obwodową komisję członkowie komisji potwierdzają swoimi podpisami

Zadaniem pełnomocników wyborczych byłoby także przekazanie okręgowej komisji wyborczej w zapieczętowanych kopertach protokołów wyników głosowania sporządzonych przez obwodowe komisje wyborcze z określonego rejonu, ewentualnie wraz z dyskietką i raportem ostrzeżeń, jeżeli okręgowa komisja wyborcza udzieliłaby pełnomocnikom takiego upoważnienia, biorąc pod uwagę wcześniej ustalony plan odbioru protokołów.
Powołanie pełnomocników okręgowej komisji wyborczej nie jest obligatoryjne. Decyzja komisji o ich powołaniu powinna natomiast być spójna z działaniami, które zamierza podjąć okręgowa komisja wyborcza dla bezbłędnego i sprawnego ustalenia wyników głosowania oraz odbioru protokołów od obwodowych komisji wyborczych. Zakres zadań pełnomocników określony przez komisję uwzględniać powinien również zasięg wspomagania informatycznego obwodowych komisji wyborczych.
W związku z tym, rozstrzygnięcie komisji o powołaniu jej pełnomocników poprzedzić powinna informacja sekretarza komisji o zakresie wspomagania informatycznego oraz propozycjach organizacyjnych związanych z planem odbioru protokołów i ustaleniem zbiorczych wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą.

2. W przypadku stwierdzenia, że właściwe organy gminy nie wykonują terminowo i zgodnie z prawem zadań dotyczących obwodów głosowania, komisja przekazuje swoje uwagi tym organom gminy, a w razie konieczności powiadamia o nich wojewodę (art. 11 pkt 2 i art. 22 ust. 6 ustawy).

3. Komisja czuwa nad prawidłowością sporządzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) obwieszczenia o granicach, numerach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz nad terminowym ich rozplakatowaniem na obszarze gminy. Zgodnie z kalendarzem wyborczym rozplakatowanie obwieszczeń musi nastąpić do dnia 4 września 2005 r. (art. 24 ust. 1 ustawy). Nadzorując wykonanie tej czynności komisja zwraca uwagę, czy nakład obwieszczeń był właściwie ustalony oraz, czy wywieszono je w miejscach powszechnie dostępnych, a także czy przewidziano powtórnie ich rozplakatowanie bezpośrednio przed dniem głosowania oraz zachowano niezbędną liczbę egzemplarzy do wywieszenia w lokalach wyborczych w dniu wyborów i ewentualnego ponownego głosowania.

4. Do dnia 18 września 2005 r. wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) obowiązani są powołać obwodowe komisje wyborcze (art. 16 ust. 1-5 ustawy). Szczegółowe zasady powoływania komisji i sposób zgłaszania kandydatów do ich składów określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 72, poz. 847 i z 2005 r. Nr     , poz.     )
Okręgowa komisja wyborcza zapewnia potrzebną pomoc prawną organom powołującym obwodowe komisje wyborcze, wyjaśnia przepisy prawa i wątpliwości związane z procedurą ich powoływania.

5. Zwołanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych powinno być dokonane możliwie niezwłocznie po ich powołaniu. Okręgowa komisja wyborcza czuwa nad właściwym zwołaniem tych posiedzeń i przekazaniem komisjom tekstu ustawy o wyborze Prezydenta RP, wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. oraz regulaminu komisji.
Okręgowa komisja sprawdza, czy komisje obwodowe dokonały wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji zgodnie z przepisami ustawy, tj. czy funkcji tych nie powierzono osobom wskazanym do składu komisji przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), a także, czy została podana do publicznej wiadomości informacja o składach komisji (art. 16 ust. 7–9 ustawy).

6. Obowiązkiem okręgowej komisji wyborczej jest czuwanie nad terminowym rozplakatowaniem obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z danymi o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP (art. 43 ust. 3 ustawy); obwieszczenie musi być podane do wiadomości wyborców najpóźniej w dniu 19 września 2005 r.
Odpowiednia liczba obwieszczeń powinna być zarezerwowana do wywieszenia w lokalach wyborczych w dniu wyborów.

7. Do dnia 25 września 2005 r. urzędy gmin sporządzają spisy wyborców (art. 27 ust. 2 ustawy). Okręgowa komisja wyborcza zapewnia nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem tego zadania i w miarę potrzeby udziela wyjaśnień w tym zakresie. Pożądane jest upowszechnienie, za pośrednictwem urzędów gmin i w innych formach ustalonych przez komisję, informacji o możliwości dopisania do spisu tych wyborców, którzy czasowo przebywają na obszarze gminy i złożą w tej sprawie wniosek najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów (1 października 2005 r.). Natomiast przy wydawaniu wyborcom zaświadczeń o prawie do głosowania należałoby, zapewnić informację o zasadach posługiwania się dwoma wydawanymi zaświadczeniami – na dzień wyborów i zaświadczeniem upoważniającym do udziału w ponownym głosowaniu.

8. Po otrzymaniu informacji o sposobie i terminie druku kart do głosowania okręgowa komisja wyborcza ustali szczegółowy plan przekazania kart obwodowym komisjom wyborczym, za pośrednictwem wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Plan powinien zapewniać niezawodny i bezpieczny transport kart do głosowania, sprawdzenie, czy paczki z kartami do głosowania przeznaczone są dla wszystkich obwodowych komisji wyborczych i zawierają wcześniej ustaloną ilość kart odpowiadającą liczbie uprawnionych do głosowania w każdym z obwodów głosowania. Plan uwzględniać powinien sposób zabezpieczenia kart do głosowania do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym, a także sposób i terminy przekazania i odbioru kart przez te komisje.

9. Komisja ustali plan własnych działań w dniu poprzedzającym dzień głosowania i w dniu głosowania oraz zasady współdziałania z wójtami (burmistrzami i prezydentami miast) dla zapewnienia sprawnego przebiegu głosowania i ustalenia jego wyników przez obwodowe komisje wyborcze. Plan obejmować powinien harmonogram ciągłych dyżurów członków okręgowej komisji wyborczej w dniu głosowania, zapewniających możliwość udzielania wyjaśnień obwodowym komisjom wyborczym i wyborcom oraz podejmowanie, w trybie nadzoru, interwencji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy obwodowych komisji wyborczych lub innych zdarzeń wymagających działań ze strony okręgowej komisji wyborczej.

W ramach uzgodnionych zasad współdziałania z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) przewidzieć należy:

- wprowadzenie w urzędach gmin niezbędnych dyżurów zapewniających udzielanie obwodowym komisjom wyborczym informacji na podstawie rejestru wyborców o osobach pominiętych w spisie wyborców (art. 39a pkt 2 ustawy), a także udzielanie komisjom niezbędnej pomocy w razie nieprzewidzianych sytuacji,
- stworzenie możliwości przekazywania obwodowym komisjom wyborczym dodatkowych wyjaśnień i informacji w dniu głosowania oraz druku i dostarczenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej, w wypadku skreślenia kandydata z listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 44 ustawy),
- zapewnienie niezbędnych środków łączności i transportu na użytek wyborów.

10. Komisja przekaże Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 9 października 2005 r. dane o liczbie uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. Dane te przekazuje się według stanu na godzinę 10.30 i na godzinę 16.30, w trybie i na zasadach określonych w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (M.P. Nr 45, poz. 613).
W związku z tym komisja powinna wcześniej ustalić swoich pełnomocników do zbierania meldunków o frekwencji wyborczej, ustalić rejony zbierania tych danych oraz system ich sumowania i przekazania do Państwowej Komisji Wyborczej  - zgodnie z powołanymi wyżej wytycznymi.

II. Szkolenia obwodowych komisji wyborczych

1. Okręgowa Komisja Wyborcza ustali plan szkoleń obwodowych komisji wyborczych.

Szkolenie powinno mieć charakter praktyczny. Przed szkoleniem obwodowym komisjom wyborczym należy przekazać niezbędne materiały i wzory dokumentów wyborczych (ustawę, wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej wraz z regulaminem obwodowej komisji wyborczej, wzór protokołu głosowania, wzór karty do głosowania itp.) w celu wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

2. Szczególnego podkreślenia w trakcie szkoleń wymagają następujące zagadnienia:

- ustalanie tożsamości wyborcy przez komisję, przed wydaniem karty do głosowania, wyłącznie na podstawie okazanego dokumentu (art. 50 ust. 1),
- dbanie, aby wyborcy w pierwszym głosowaniu kwitowali odbiór karty do głosowania wyłącznie w rubryce na to przeznaczonej, co warunkuje użycie spisu wyborców w głosowaniu ponownym,
- sytuacje, w których obwodowa komisja wyborcza może dopisać wyborcę do spisu wyborców w dniu głosowania,
- zaświadczenia o prawie do głosowania na pierwsze głosowanie i głosowanie ponowne,
- wykonywanie obliczeń, a zwłaszcza liczby otrzymanych kart do głosowania, liczby kart wydanych wyborcom, liczby kart niewykorzystanych, głosów nieważnych i głosów ważnych ogółem i oddanych na poszczególnych kandydatów,
- zaliczanie do głosów nieważnych kart do głosowania :


a)  innych niż urzędowo ustalone ,
b) bez pieczęci obwodowej komisji wyborczej,
c) na których wyborca głosował więcej niż na jednego kandydata,
d) na których wyborca nie głosował na żadnego kandydata.

W trakcie szkoleń należy szczegółowo omówić również sposób ustalania liczb wpisywanych w poszczególnych punktach protokołu głosowania obwodowej komisji wyborczej, zasady sprawdzania arytmetycznej zgodności ustalonych wyników głosowania i wypełniania pozostałych punktów protokołu.

3. Podkreślenia wymagają także zadania członków komisji w sytuacji, gdy nastąpiło skreślenie nazwiska kandydata z listy kandydatów, a nazwisko to pozostało na wydrukowanych kartach do głosowania (art. 47a ustawy). W takim wypadku zaleca się, aby wydający kartę do głosowania członek komisji poinformował o tym wyborcę zwracając  uwagę, iż w obwieszczeniu zostały podane nowe warunki ważności głosu.

4. Szkolenie uwzględniać powinno ustalenia dotyczące informatycznego wspomagania obwodowych komisji wyborczych, a w szczególności dystrybucji i stosowania haseł umożliwiających wprowadzenie i transmisję wyników głosowania z obwodu do okręgowej komisji wyborczej, konieczność ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie, jeżeli system informatyczny sygnalizuje błędy arytmetyczne oraz konieczność analizy ustalonych wyników w wypadku, gdy system wydrukuje raport ostrzeżeń, które mogłyby wskazywać, że na pomyłkę niepowodującą niezgodności arytmetycznej ustalonych wyników. Zwrócić należy uwagę, że przeanalizowanie ostrzeżeń zawartych w raporcie ostrzeżeń obwodowa komisja wyborcza powinna potwierdzić podpisami wszystkich obecnych członków komisji.

5. Omówienia na szkoleniu wymaga także rola pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, który sprawdzi zgodność arytmetyczną ustalonych wyników głosowania na podstawie zestawienia wyników głosowania, sporządzonego przez obwodową komisję wyborczą na formularzu protokołu.

6. Do wiadomości obwodowych komisji wyborczych należy podać sposób odbioru protokołów głosowania oraz w przypadku, gdy funkcjonowało wspomaganie informatyczne, dyskietki z wynikami głosowania i ewentualnie raportu ostrzeżeń.

7. Obwodowe komisje wyborcze należy zapoznać z ustaleniami organizacyjnymi i systemem zbierania w dniu głosowania meldunków o liczbie uprawnionych do głosowania i liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.

III. Ustalenie zbiorczych wyników głosowania przez okręgowe komisje wyborcze
1. Organizacja przekazania protokołów głosowania z obwodów

1) Okręgowa komisja wyborcza ustala plan odbioru protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych wraz z dyskietkami i raportami ostrzeżeń od tych komisji, które korzystały ze wspomagania informatycznego. Z ustalonym planem zapoznaje się przewodniczących komisji obwodowych. Plan odbioru protokołów opracowuje się mając na uwadze zapewnienie prawidłowego i sprawnego przekazania protokołów ze wszystkich obwodów. Plan sporządza się według następujących założeń. Protokoły są dostarczane przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych lub ich zastępców bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej lub do rejonowych punktów odbioru protokołów. Rejonem może być miasto, gmina lub kilka gmin. Wielkość rejonu dostosowuje się do warunków lokalnych, liczby obwodów, dogodności połączeń komunikacyjnych. W dużych aglomeracjach miejskich może być utworzonych kilka punktów odbioru protokołów; ich liczba powinna być dostosowana do liczby obwodów i warunków komunikacyjnych.
Siedziby punktów rejonowych odbioru protokołów należy lokalizować w urzędach miast i gmin, starostwach, urzędach dzielnic i innych budynkach organów administracji samorządowej.

2) Protokoły w punkcie rejonowym odbiera za pokwitowaniem wyznaczony pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej lub inna osoba upoważniona przez okręgową komisję wyborczą. Wskazane jest upoważnianie do tej czynności urzędników wyborczych, można także upoważnić inne osoby (sekretarzy i pracowników urzędów miast i gmin). Przekazywanie protokołów, dyskietek i raportów ostrzeżeń z obwodów bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej należy stosować, jeżeli obwód położony jest blisko jej siedziby, w szczególności w tej samej miejscowości.

3) W punktach rejonowych protokoły odbierane są w zapieczętowanych kopertach, za pokwitowaniem i bez otwierania kopert są dostarczane okręgowej komisji wyborczej. W oddzielnej kopercie przekazywana jest jednocześnie dyskietka z wynikami głosowania w obwodzie, w którym zapewniono wspomaganie informatyczne oraz raport ostrzeżeń jeżeli taki został wydrukowany. Przy czynnościach przekazywania kopert z protokołami mogą być obecni mężowie zaufania. 
Ważne jest zapewnienie dyżuru członków obwodowej komisji wyborczej w siedzibie komisji i łączności między członkami poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do czasu stwierdzenia przez okręgową komisję wyborczą, że protokół głosowania został sporządzony prawidłowo – na wypadek, gdyby protokół trzeba było sporządzić ponownie.

2. Sprawdzanie przez okręgową komisję wyborczą poprawności doręczonych protokołów

1) Przy odbiorze protokołów mają prawo być obecni mężowie zaufania zgłoszeni do okręgowej komisji wyborczej.
Przyjmując protokół głosowania komisja sprawdza, czy uprawniona osoba dostarczyła go w zapieczętowanej kopercie, a następnie dokładnie bada prawidłowość sporządzenia protokołu. Sprawdza się, czy są wypełnione wszystkie rubryki protokołu, czy jest on opieczętowany właściwą pieczęcią i opatrzony podpisami członków komisji, a także czy obwodowa komisja zajęła stanowisko wobec zarzutów wniesionych przez mężów zaufania lub zastrzeżeń członków komisji obwodowych.

2) Komisja okręgowa bada następnie prawidłowość zawartych w protokole danych pod względem rachunkowym wykorzystując wspomaganie informatyczne.
Po stwierdzeniu, że protokół został sporządzony prawidłowo, okręgowa komisja wyborcza przyjmuje go i powiadamia o tym dyżurującego członka obwodowej komisji wyborczej.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w protokole, komisja wskazuje je na piśmie, a także ustala sposób ich usunięcia przez obwodową komisję wyborczą, informując o tym niezwłocznie właściwą komisję obwodową za pośrednictwem członka komisji obwodowej pełniącego dyżur.

3) Przy ustalaniu zbiorczych wyników głosowania okręgowe komisje wyborcze właściwe dla obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz na polskich statkach morskich oczekują na przekazanie tych wyników 24 godziny od zakończenia głosowania, o którym mowa w art. 49 ust. 2. W przypadku nieotrzymania wyników w tym terminie protokół zbiorczych wyników sporządza się bez danych z tych obwodów, z których nie dostarczono protokołów, a fakt ten odnotowuje się w protokole wymieniając numery obwodów oraz przyczyny nieuzyskania wyników. Szczegółowe zasady i tryb przekazywania wyników głosowania z obwodów za granicą i na polskich statkach morskich Państwowa Komisja Wyborcza ustali odrębnie (art. 66 ust. 3a ustawy).

3. Obliczanie zbiorczych wyników głosowania  ich przekazanie do Państwowej Komisji Wyborczej

1) Zgodnie z zasadami określającymi sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów, ustalonymi na podstawie art. 66a ustawy przez Państwową Komisję Wyborczą, okręgowa komisja wyborcza dla obliczenia zbiorczych wyników głosowania ze wszystkich obwodów głosowania korzysta ze wspomagania informatycznego. Zespół osób zapewniających wspomaganie informatyczne działa pod nadzorem okręgowej komisji wyborczej i w jej imieniu. Zespół ten przyjmie i zarejestruje elektronicznie wyniki głosowania z protokołów głosowania obwodowych komisji wyborczych przekazane:

a) elektronicznie, bezpośrednio przez obwodowe komisje wyborcze korzystające ze wspomagania informatycznego, na podstawie sporządzonego przez nie protokołu głosowania, po podaniu hasła przydzielonego komisji,
b) elektronicznie, przez pełnomocników okręgowej komisji wyborczej, posiadających łączność internetową, z doręczonej dyskietki po podaniu hasła przydzielonego danej komisji lub na podstawie doręczonego przez obwodowa komisję wyborczą zestawienia wyników głosowania sporządzonego na formularzu protokołu głosowania przez obwodową komisję wyborczą,
c) przez okręgową komisję wyborczą w postaci przyjętych przez komisję protokołów głosowania sporządzonych przez te obwodowe komisje wyborcze, które wcześniej nie przekazały wyników głosowania w formie, o której mowa w pkt a i b.

2) Ostateczna weryfikacja wprowadzonych wyników głosowania z obwodów, o których mowa w pkt 1a) i b) następuje na podstawie protokołu głosowania obwodowej komisji wyborczej przyjętego przez okręgową komisję wyborczą. Weryfikacja ta polegać ma na ponownym wprowadzeniu do systemu informatycznego danych z przyjętego protokołu głosowania, dla potwierdzenia ich zgodności z wcześniej zarejestrowanymi wynikami głosowania z obwodu. 
Dane o wynikach głosowania, które wcześniej nie były przekazane elektronicznie przez obwodową komisję wyborczą bezpośrednio lub przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, wprowadzi do systemu informatycznego z protokołu głosowania dwóch niezależnie działających operatorów-członków zespołu informatycznego wspomagania okręgowej komisji wyborczej, co ma wykluczyć możliwość pomyłek przy wprowadzaniu danych.

3) Jeżeli po wprowadzeniu danych z protokołu obwodowej komisji wyborczej system informatyczny wydrukuje raport ostrzeżeń, okręgowa komisja wyborcza dokonuje analizy ostrzeżeń i podejmuje odpowiednie działania wyjaśniające, albo zarządza powtórne wprowadzenie danych, jeśli zastrzeżenia uzna za nieuzasadnione.
Na postawie wprowadzonych i zweryfikowanych z protokołami danych o wynikach głosowania we wszystkich obwodach głosowania system wspomagania informatycznego okręgowej komisji wyborczej zsumuje wyniki głosowania i ustali zbiorcze wyniki głosowania, które okręgowa komisja wyborcza podaje w punktach 1-8 protokołu zbiorczych wyników głosowania, sporządzonego według wzoru protokołu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 45, poz. 614). Projekt protokołu wydrukuje system informatyczny.
Następnie komisja wypełnia pozostałe punkty protokołu.

4) Ustalone zbiorcze wyniki głosowania okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną Państwowej Komisji Wyborczej.
Do protokołu mogą wnieść zarzuty mężowie zaufania obecni przy pracy okręgowej komisji. Wobec wniesionych zarzutów komisja zajmuje stanowisko na piśmie; treść zarzutów i stanowisko dołącza się do protokołu.
Jeden egzemplarz protokołu wraz z protokołami ze wszystkich obwodów głosowania przewodniczący komisji bądź upoważniona przez niego osoba przekazuje niezwłocznie w zapieczętowanych pakietach Państwowej Komisji Wyborczej wraz z nośnikiem elektronicznym, na którym utrwalono dane składające się na zbiorcze wyniki głosowania. Do protokołu komisji dołącza się także wykaz zarzutów mężów zaufania i zastrzeżeń członków komisji obwodowych wraz ze stanowiskiem, jakie wobec nich zajęła okręgowa komisja wyborcza. Komisja oczekuje na potwierdzenie przyjęcia protokołu przez Państwową Komisję Wyborczą.

5) Informację o zbiorczych wynikach głosowania okręgowa komisja wyborcza podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie kserokopii protokołu w siedzibie komisji w miejscu dostępnym dla wyborców.
Drugi egzemplarz protokołu i pozostałe dokumenty sporządzone przez okręgową komisję wyborczą oraz pieczęć, przejmuje od komisji, zabezpiecza i przechowuje dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

IV. Ponowne głosowanie

1. Ponowne głosowanie przeprowadza się 14 dnia po pierwszym głosowaniu, jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów na Prezydenta RP nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
Okręgowa komisja wyborcza w ponownym głosowaniu zapewnia nadzór i pomoc w zakresie aktualizacji spisu wyborców, dostarczenia kart do głosowania oraz przeprowadzenia głosowania przez obwodowe komisje wyborcze.

2. Głosowanie ponowne przeprowadza się na podstawie tych samych spisów wyborców podlegających aktualizacji, polegającej w szczególności na umieszczeniu w spisie osób, które między dniem wyborów, a dniem ponownego głosowania uzyskały prawo wybierania, zostały wpisane do rejestru wyborców lub spisu wyborców: na własny wniosek, z urzędu albo na podstawie decyzji właściwego organu.
Przed głosowaniem ponownym urzędy gmin wydają wyborcom zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu. Wyborcy, którzy otrzymali przed pierwszym głosowaniem zaświadczenia uprawniające do udziału w pierwszym głosowaniu i w ponownym głosowaniu, mogą głosować wyłącznie na podstawie zaświadczenia wydanego na ponowne głosowanie.

3. Głosowanie ponowne przeprowadzają te same obwodowe komisje wyborcze; przy czynnościach komisji mogą być obecni mężowie zaufania tylko tych komitetów, których kandydaci uczestniczą w głosowaniu ponownym; legitymują się oni upoważnieniem wydanym na pierwsze głosowanie bądź nowym upoważnieniem wydanym na głosowanie ponowne.

4. Zadania i czynności związane z przygotowaniem ponownego głosowania są identyczne jak w pierwszym głosowaniu; stosuje się te same ustalenia dotyczące dostarczania do obwodów głosowania kart do głosowania, formularzy protokołów, a także trybu przekazywania protokołów przez obwodowe i okręgowe komisje wyborcze oraz podawania wyników głosowania i zbiorczych wyników głosowania do publicznej wiadomości. Stosując te same formularze protokołów opatruje się je wyraźnym napisem w prawym górnym rogu „PONOWNE”.

5. W dniu ponownego głosowania okręgowa komisja wyborcza zbierze i przekaże do Państwowej Komisji Wyborczej informacje o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania. Godziny i sposób podania informacji są identyczne, jak w pierwszym głosowaniu.

6. Okręgowa komisja wyborcza, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, podejmuje działania w celu przeszkolenia członków obwodowych komisji wyborczych przed ponownym głosowaniem.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk