Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polsk

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r. określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się również w przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

 
Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r.

ZASADY i TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

1. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza niezwłocznie wywiesza kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

2.  Jeden egzemplarz protokołu z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji oraz wyjaśnieniami wobec nich komisji, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........... października 2005 r.
Obwód głosowania nr .......... 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie właściwa dla m. st. Warszawy
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej 
...........................................................................”

Kopertę z protokołem przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie konsulowi.

3.  Jeżeli bezpośrednie doręczenie protokołu jest utrudnione, komisja przekazuje konsulowi protokół głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4.  W razie braku możliwości przekazania protokołu w sposób wskazany w pkt 3 komisja przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołu, ewentualnych zarzutów mężów zaufania i zastrzeżeń członków komisji oraz wyjaśnień do nich komisji. Przekazane dane z protokołu konsul zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając w tytule formularza wyraz „protokół” i wpisując „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków komisji oraz zgłoszone do protokołu wyjaśnienia do nich komisji konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5.  Konsul przekazuje niezwłocznie otrzymane z obszaru swojej właściwości protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez konsula stosuje się wewnętrzną łączność clarisową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W wypadku braku możliwości skorzystania z łączności clarisowej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3-4.

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy. Do przekazywania danych stosuje się odpowiednio pkt 3-4.

7.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania z których nie uzyskano wyników oraz przyczynach ich nieuzyskania. Otrzymane informacje minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

8.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) kopertę z protokołem głosowania w obwodzie (jeśli nie została ona przekazana wcześniej),
2) drugi egzemplarz protokołu, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

9.  Otrzymane koperty z protokołami konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

10.  Drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt.

11. Minister właściwy do spraw zagranicznych może zarządzić stosowanie wspomagania informatycznego w tych obwodowych komisjach wyborczych, w których możliwe jest  przekazanie do konsula danych z protokołu na nośniku elektronicznym.

12. Dane z protokołów zapisane w pliku elektronicznym konsul przekazuje dodatkowo ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w trybie określonym w pkt 5.

13. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie dane z protokołów głosowania, otrzymane w trybie określonym w pkt 12, Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m.st. Warszawy przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych.

14. W przypadku zarządzenia wspomagania informatycznego obwodowej komisji wyborczej, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje konsulowi  oprogramowanie, hasła oraz dane zawierające wykaz obwodów i katalog listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Do wykonania zadań określonych w pkt 13 i 14 Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie właściwa dla m. st. Warszawy powoła na pełnomocnika osobę wskazaną przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

16. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (M.P. Nr 46, poz. 635).

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk