Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospo

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 66 ust. 3a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. określa załącznik do uchwały.

2. Przepisy uchwały stosuje się również w przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r.

ZASADY i TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2005 R.

1. Po sporządzeniu protokołu głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopię protokołu w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

2.  Jeden egzemplarz protokołu wraz z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i zastrzeżeniami członków komisji oraz wyjaśnieniami do nich komisji, komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ............ października 2005 r.”
Okręg wyborczy nr ...
Obwód głosowania nr .......... 
Okręgowa Komisja Wyborcza w ...
Nazwa statku .....................................................
Armator ............................................................”

Kopertę z protokołem oraz drugi egzemplarz protokołu wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

3.  Kapitan statku przekazuje armatorowi drugi egzemplarz protokołu głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymany telefaksem protokół armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4.  W razie braku możliwości przekazania protokołu telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołu, ewentualnych zarzutów mężów zaufania i zastrzeżeń członków komisji oraz wyjaśnień do nich komisji. Przekazane dane z protokołu armator zapisuje na formularzu protokołu głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy „protokół” i wpisując „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Zarzuty mężów zaufania i zastrzeżenia członków komisji oraz wyjaśnienia do nich komisji zgłoszone do protokołu armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5.  Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu, armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3-4.

6.  W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych podając numery i siedziby tych obwodów.

7.  Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje ponadto kapitanowi statku spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8.  Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk