Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2005 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 październi

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 1 września 2005 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.)1) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Niezwłocznie po ustaleniu przewidywanej liczby wyborców konsul zawiadamia, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla okręgu wyborczego nr 23 o liczbie kart potrzebnych do głosowania.

§ 2.

Minister właściwy do spraw zagranicznych, o ile to możliwe, zapewnia dostarczenie konsulom kart do głosowania przekazanych przez Okręgową Komisję Wyborczą, o której mowa § 1.

§ 3.

Jeżeli do 7 dnia przed dniem wyborów konsulowi nie zostaną dostarczone karty do głosowania wydrukowane w kraju, konsul sporządza je w brzmieniu przekazanym przez Okręgową Komisję Wyborczą. W takim przypadku na karcie, w miejsce pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej, umieszcza się odcisk pieczęci konsula.

§ 4.

Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem, otrzymane lub sporządzone przez siebie karty do glosowania.

§ 5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2000 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 27, poz. 550).

§ 6.

W przypadku ponownego głosowania, o którym mowa w art. 8b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) przepisy § 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 28, poz. 586).

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 13:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk