Zasady przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Przyjęte na posiedzeniu
Państwowej Komisji Wyborczej
w dniu 18 lipca 2005 r.

    PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW – 603-2/05

Zasady
przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Państwową Komisję Wyborczą 
w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

1. Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta RP, dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych, będą przyjmowane przez dyżurującego członka Państwowej Komisji Wyborczej lub sekretarza Komisji albo upoważnionego pracownika Krajowego Biura Wyborczego w pokoju 304 od poniedziałku do piątku w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego (8.15 – 16.15). Jedyniew dniu 25 sierpnia 2005 r. zgłoszenia kandydatów na Prezydenta RP będą przyjmowane do godz. 24.00.

Przyjmujący zgłoszenie sprawdza, czy zgłoszenie:
- zostało dokonane osobiście przez pełnomocnika zarejestrowanego komitetu wyborczego – art. 41 ust. 1,
- zawiera imiona, nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania (miejscowość) zgłaszanego kandydata oraz informację o jego przynależności (lub braku przynależności) do partii politycznej – art. 41 ust. 1 pkt 1,
- zawiera nazwę komitetu wyborczego – art. 41 ust. 1 pkt 2,
- zawiera imię, nazwisko i adres pełnomocnika oraz pełnomocnika finansowego – art. 41 ust. 1 pkt 2,
- obejmuje załączony wykaz obywateli popierających kandydata na Prezydenta RP, sporządzony według wzoru określonego w art. 41 ust. 1 pkt 3. Przyjmujący zwróci się do pełnomocnika o wskazanie liczby stron i osób objętych wykazem i umieści je w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia (jeśli liczba stron nie jest znana pełnomocnikowi wpisuje się podaną przez niego liczbę osób, które złożyły podpisy).

Ewentualne wstępne uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zgłoszenia przyjmujący przekazuje ustnie pełnomocnikowi komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zgłoszenia dokona Państwowa Komisja Wyborcza. Jednocześnie przyjmujący informuje pełnomocnika, że wykaz obywateli popierających kandydata będzie poddany czynnościom sprawdzającym podczas których pełnomocnik lub upoważnione przez niego osoby mogą być obecne oraz poda pełnomocnikowi miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia czynności sprawdzających.
W miarę potrzeby przyjmujący zgłoszenie zwróci się do pełnomocnika o przedłożenie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata, jego przynależność do partii politycznej, wykonywany zawód i miejsce pracy.
Po sprawdzeniu, czy zgłoszenie spełnia warunki formalne określone w art. 41 ust. 1 ustawy oraz czy dołączono do zgłoszenia wykaz obywateli popierających kandydata na Prezydenta RP, przyjmujący zgłoszenie wyda pełnomocnikowi komitetu wyborczego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na Prezydenta RP według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

2. Czynności sprawdzające prawidłowość sporządzenia wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta RP (art. 42 ust. 2 pkt 3).

a) Czynności sprawdzające będzie prowadził zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą, pod nadzorem członka Komisji lub sekretarza Komisji. Przy czynnościach sprawdzających może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoby przez niego pisemnie upoważnione. Nieobecność pełnomocnika lub osób upoważnionych nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

b) Czynności sprawdzające obejmą wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zgłoszenia oraz tę część wykazu złożonego w celu rejestracji komitetu wyborczego, która stanowiła nadwyżkę ponad ustawowe minimum 1000 podpisów i nie została policzona. Sprawdzanie podpisów będzie prowadzone do chwili ustalenia, że liczba prawidłowo złożonych podpisów osiągnęła 100.000.

c) Badanie wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta RP będzie prowadzone według kryteriów wymienionych w „Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta z dnia 25 maja 2005 r.” (pkt 4, str.4-6) – dołączonych o niniejszych „Zasad”. W protokole badania wykazu obywateli popierających kandydata na Prezydenta RP zostaną uwzględnione również wszystkie podpisy osób, które prawidłowo udzieliły poparcia z wykazu dołączonego do zgłoszenia komitetu wyborczego do rejestracji. Podane zostaną liczby obywateli:

– których dane personalne zostały wpisane do wykazu,
– którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta, 
– których poparcie zostało uznane za wadliwe.

3. Sprawdzanie danych o kandydacie na Prezydenta RP w zakresie wymienionym w art. 42 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy polega na ustaleniu:

a) czy kandydat spełnia warunki określone w art. 127 ust. 3 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyli:
- posiada obywatelstwo polskie,
- najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,
- korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu.

b) zgodności danych ujętych  w „Zgodzie na kandydowanie” (art. 40a ust. 4 ustawy) z danymi w urzędowo dostępnych dokumentach, obejmujących:
- imię (imiona) i nazwisko,
- wiek kandydata (lat),
- wskazanie przynależności do partii politycznej lub stwierdzenie, że kandydat nie należy do żadnej partii,
- numer ewidencyjny PESEL,
- udokumentowane wykształcenie,
- wykonywany zawód,
- miejsce pracy (zakład),
- miejsce zamieszkania (miejscowość).

Sprawdzanie danych Państwowa Komisja Wyborcza podejmie niezwłocznie po zgłoszeniu kandydata, dysponując oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie.
W razie potrzeby Komisja zwróci się do pełnomocnika komitetu wyborczego o przedstawienie bądź uzupełnienie dokumentów potwierdzających wskazane w „Zgodzie na kandydowanie”: wykształcenie kandydata, wykonywany zawód i miejsce pracy oraz przynależność do partii politycznej. W razie potrzeby Komisja sama podejmuje czynności sprawdzające w odniesieniu do danych o kandydacie, w zakresie, w którym nie jest konieczne współdziałanie pełnomocnika.

4. Tryb czynności sprawdzających.

a) Państwowa Komisja Wyborcza korzystając z dostępu do danych PESEL, ustali: 
- prawidłowość podanego w „Zgodzie na kandydowanie” numeru PESEL kandydata,
- poprawność brzmienia imienia lub imion i nazwiska kandydata,
- datę urodzenia kandydata dla oceny, czy najpóźniej w dniu wyborów osiągnie on wiek minimum 35 lat, 
- obywatelstwo polskie kandydata stanowiące konstytucyjny warunek kandydowania w wyborach,
- adres zamieszkania kandydata dla oceny, czy w „Zgodzie na kandydowanie” kandydat prawidłowo podał miejscowość, w której mieszka; adres zamieszkania jest także niezbędny dla ustalenia na podstawie rejestru wyborców właściwej gminy faktu korzystania przez kandydata z pełni praw wyborczych do Sejmu.

b) Po sprawdzeniu danych o kandydacie Państwowa Komisja Wyborcza, za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego (właściwej delegatury), skieruje do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zapytanie, czy kandydat figuruje w rejestrze wyborców i czy nie został z rejestru wyborców skreślony na podstawie zawiadomienia sądu.

c) Badanie udokumentowanego wykształcenia podanego przez kandydata w oświadczeniu o zgodzie na kandydowanie będzie polegało na wezwaniu przez Państwową Komisję Wyborczą pełnomocnika komitetu wyborczego kandydata do okazania Komisji oryginału lub przedłożenia uwierzytelnionej kopii świadectwa ukończenia szkoły bądź dyplomu dokumentującego wykształcenie kandydata.

d) Sprawdzenie danych o wykonywanym zawodzie i miejscu (zakładzie) pracy kandydata będzie dokonane przez Komisję przez wezwanie pełnomocnika do udokumentowania działalności zawodowej kandydata (przedłożenia zaświadczenia o zatrudnieniu, zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej itp.). W stosunku do osób pełniących funkcje publiczne, co do których Komisja dysponuje danymi o ich pełnieniu, postępowanie takie nie będzie prowadzone, chyba że kandydat wskazał miejsca zatrudnienia lub wykonywany zawód nie związany z pełnioną funkcją publiczną.

e) Sprawdzenie przynależności kandydata do wskazanej w „Zgodzie na kandydowanie” partii politycznej będzie dokonane na podstawie przedłożonego dokumentu (legitymacji, zaświadczenia, itp.) albo przez skierowanie do organu statutowego tej partii zapytania o potwierdzenie członkostwa.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia i rejestracja kandydata na Prezydenta RP.

a) Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie rejestracji kandydata rozpoczyna sprawozdanie członka lub sekretarza Komisji, który uczestniczył w liczeniu podpisów popierających zgłoszenie kandydata.
Członkowie Komisji otrzymają dokumenty zgłoszenia oraz wydruk sumujący podpisy i ew. oświadczenie pełnomocnika dotyczące liczenia podpisów.
Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP, rejestruje kandydata, jeśli zgłoszenia dokonano zgodnie z przepisami ustawy sporządzając protokół rejestracji kandydata i zawiadamia o tym pełnomocnika. Wzór protokołu rejestracji stanowi załącznik nr 2.
Państwowa Komisja Wyborcza po sporządzeniu protokołu rejestracji prześle pełnomocnikowi komitetu wyborczego kandydata zawiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 wraz z protokołem rejestracji.

b) Jeśli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o wezwaniu pełnomocnika komitetu wyborczego kandydata do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia w ustalonym przez Komisje terminie. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 4.
W wypadku stwierdzenia wad zgłoszenia Komisja wyznacza pełnomocnikowi 3 dniowy termin na ich usunięcie. Nieusunięcie wady w wyznaczonym terminie spowoduje odmowę rejestracji kandydata. Postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi.
Wzór uchwały o odmowie rejestracji kandydata na Prezydenta RP stanowi załącznik nr 5.

*
*             *

Wyciąg z „Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.” przyjęty na posiedzeniu w dniu 23 maja 2005 r. 
... Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zgłoszenia komitetu wyborczego do rejestracji także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla rejestracji komitetu wyborczego. W takim wypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało osiągnięte, zaś pozostała część wykazu zostanie potraktowana jako depozyt i protokolarnie zaplombowana w pojemniku lub worku w obecności pełnomocnika, a jej badanie będzie odłożone do czasu przedłożenia przez komitet wyborczy dalszej części wykazu wraz ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie pełnomocnika niepoliczone arkusze wykazu podpisów zostaną mu wydane.

Badanie wykazu osób popierających kandydata będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy, a w szczególności, czy:

— Każda strona wykazu została oznaczona nazwą komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz formułą „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................................... (imiona i nazwisko kandydata) w wyborach przypadających w 2005 r.”; brak takiego oznaczenia strony spowoduje, że podpisy na takiej stronie będą traktowane jako wadliwe. Jeżeli strona z wymaganymi danymi zespolona będzie ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
— Imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
— Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;
— Podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
— Według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
— Obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone;

Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznaczy podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.
Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ............, podpisów prawidłowych ......................, podpisów wadliwych ................... w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przedkładane do aprobaty dyżurującemu członkowi Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk