Uzupełnienie do informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r.

Państwowa Komisja Wyborcza w uzupełnieniu wyjaśnień zawartych w Informacji z dnia 10 października 2005 r. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 października 2005 r. informuje, że obwodowe komisje wyborcze powinny dopisywać do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania wyborcy również osoby ujęte w spisie wyborców w szpitalu, jeżeli udokumentują one, że opuściły szpital w dniu pierwszego głosowania lub wcześniej.

Obwodowa komisja wyborcza przed dopisaniem takiej osoby do spisu wyborców sprawdza, czy wyborca jest skreślony ze spisu, a przy jego nazwisku znajduje się adnotacja o otrzymaniu przez gminę zawiadomienia o ujęciu go w innym spisie wyborców.

W przypadku gdy wyborca poinformuje komisję, że w związku z opuszczeniem szpitala został przez nią dopisany do spisu w dniu pierwszego głosowania, komisja jest zobowiązana telefonicznie skontaktować się z urzędem gminy. Jeżeli urząd gminy potwierdzi fakty wskazane przez wyborcę, komisja dopisuje wyborcę do spisu.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o obowiązku obwodowych komisji wyborczych wynikającym z pkt 40 ppkt 7 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października w 2005 r., stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 635). Obwodowa komisja wyborcza zobowiązana jest sprawdzić zgodność danych w protokole głosowania i zestawieniu z ustalonymi wynikami głosowania; sprawdzenia dokonuje się poprzez odczytanie na głos danych z protokołu i porównanie ich z danymi z projektu protokołu. Zastosowanie wskazanego trybu ma na celu uniknięcie pomyłek związanych ze sporządzaniem protokołu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk