Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej

Stanowisko
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 1 sierpnia 2005 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, odnosząc się do sygnalizowanych przypadków prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta RP z naruszeniem obowiązujących przepisów ustawowych, przypomina:

  • agitacja wyborcza prowadzona w ramach danej kampanii wyborczej może się odbywać wyłącznie w formach, w czasie i w miejscach określonych właściwą ustawą wyborczą. Z powyższego wynika, iż agitacja wyborcza nie może być prowadzona w sposób zmierzający do obchodzenia prawa przez np. zamieszczenie w materiale wyborczym treści innych, aniżeli bezpośrednio związanych z kandydowaniem osoby lub grupy osób na określony urząd. Dobrze rozumiana kultura polityczna wymaga zatem, aby np. spot wyborczy osoby kandydującej na urząd Prezydenta RP odnosił się wyraźnie w swojej treści do tego faktu, a spot promujący lidera partii politycznej – do programu partii;
  • wyłączność na prowadzenia kampanii wyborczej posiadają właściwe dla danych wyborów komitety wyborcze. Oznacza to, iż każdy materiał wyborczy, niezależnie od formy, sposobu i miejsca jego prezentacji, musi być oznaczony nazwą komitetu wyborczego, utworzonego w celu udziału w danych wyborach. Niedopuszczalne jest więc, jak się zdarza, umieszczenie na materiale wyborczym (ogłoszeniu prasowym, plakacie, bilbordzie, itp.) jedynie np. nazwy partii politycznej promującej danego kandydata;
  • ogłoszenia wyborcze związane z wyborami do Sejmu i do Senatu mogą być rozpowszechniane w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej, natomiast związane z wyborami Prezydenta RP – dopiero od 15 dnia przed dniem wyborów, czyli od dnia 24 września br.;
  • popularyzacja partii politycznej, ale także i osób kandydujących w wyborach do Sejmu i do Senatu zgłoszonych przez partię lub przez nią popieranych, w tym i w wyborach Prezydenta RP musi się odbywać wyłącznie za pośrednictwem komitetu wyborczego i wyłącznie ze środków Funduszu Wyborczego partii, przekazanych do dyspozycji tego komitetu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza ponownie pragnie podkreślić, iż przepisy ustaw mimo, że regulują odrębnie zagadnienia agitacji wyborczej w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach na urząd Prezydenta RP, mają służyć realizacji konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, w szczególności zaś zasady równości szans dla wszystkich ugrupowań politycznych i kandydatów uczestniczących w danych wyborach, wyznaczającej kryteria uczciwej konkurencji politycznej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk