Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 maja 2005 r. o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

   PAŃSTWOWA                                                    Warszawa, dnia 25 maja 2005 r.
KOMISJA WYBORCZA
  ZPOW-603-1/05

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

1. Zgodnie z art. 127 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) kandydata na Prezydenta RP zgłasza co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta RP wymaga uprzedniego zgłoszenia komitetu wyborczego i jego zarejestrowania przez Państwową Komisję Wyborczą (art. 40c-40e ustawy).

Zgłoszenia komitetu wyborczego do zarejestrowania przez Państwową Komisję Wyborczą dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego do dnia 16 sierpnia 2005 r. do godz. 16.15 (art. 40c ust. 4 i art. 90a ust. 2 i 3 ustawy).

Zgłoszenia można składać do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zgłoszenia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 90a ust. 1 ustawy).

Państwowa Komisja Wyborcza po sprawdzeniu, że zgłoszenie spełnia warunki określone w ustawie, w terminie 3 dni podejmie na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy uchwałę o zarejestrowaniu komitetu wyborczego i przekaże tę uchwałę niezwłocznie właściwemu pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40e ustawy zarejestrowanie komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą oznacza, że komitet wyborczy nabywa osobowość prawną w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy i może wykonywać czynności wyborcze.

Oznacza to, że przed zarejestrowaniem komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

2. Zgłoszenie komitetu wyborczego do zarejestrowania, zgodnie z art. 40c ustawy, zawiera:

- Nazwisko i imię pełnomocnika komitetu wyborczego, miejsce i datę sporządzenia zgłoszenia oraz podpis pełnomocnika;
- Pełną nazwę komitetu wyborczego, stosownie do art. 40a ust. 6 ustawy, „Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ............................ (imię i nazwisko kandydata)” oraz adres siedziby komitetu wyborczego (miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu) — art. 40c ust. 2 pkt 1 ustawy;
- Imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika oraz pełnomocnika finansowego — art. 40c ust. 2 pkt 2 ustawy.

Do zgłoszenia dołącza się:

- Podpisane przez co najmniej 15 obywateli oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego z podaniem ich imion i nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL oraz ustanowieniu pełnomocnika komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego — art. 40c ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 40a ust. 7 ustawy; przyjęcie pełnomocnictwa winno być potwierdzone przez wyznaczonych pełnomocników podpisami– art. 40a ust. 1 i 7 i art. 40c ust. 3 pkt 1 ustawy;
- Pisemną zgodę kandydata na Prezydenta RP na utworzenie jego komitetu wyborczego — art. 40a ust. 2 pkt 3 i art. 40c ust. 3 pkt 2 ustawy;
- Pisemną zgodę kandydata na Prezydenta RP na kandydowanie w wyborach
— art. 40c ust. 3 pkt 2 ustawy; zgoda ta winna spełniać warunki określone w art. 40a ust. 4 ustawy, czyli winna zawierać:
– imiona i nazwisko kandydata,
– wiek kandydata,
– wskazanie ewentualnej przynależności do partii politycznej lub wyraźne stwierdzenie, że nie należy do partii,
– numer ewidencyjny PESEL kandydata,
– informację o udokumentowanym wykształceniu,
– informację o wykonywanym zawodzie,
– informację o miejscu (zakładzie) pracy,
– informację o miejscu zamieszkania (miejscowość),
– datę wyrażenia zgody na kandydowanie,
– podpis kandydata.

Zgodność danych zawartych w zgodzie na kandydowanie Państwowa Komisja Wyborcza zbada na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów przed zarejestrowaniem kandydata — art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy;
- Wykaz co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydata na Prezydenta.

Kandydat na Prezydenta winien złożyć Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nim w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 ze zm.) — art. 40a ust. 5 ustawy albo, w wypadku wcześniejszego złożenia takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję publiczną, kandydat winien powiadomić pisemnie o tym fakcie Państwową Komisję Wyborczą — art. 40b ust. 2 ustawy.

3. Przyjmowanie i sprawdzanie zgłoszeń komitetów wyborczych do rejestracji dokonywane będzie przez Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej — Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub osoby przez niego upoważnione, w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli pełnomocnik doręczy zawiadomienie osobiście. Przyjmujący zgłoszenie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe wymienione odpowiednio w punkcie 2 oraz czy do zgłoszenia dołączono wymagane załączniki.
Swoje wstępne uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zgłoszenia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zgłoszenia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

Przyjmujący zgłoszenie poinformuje pełnomocnika, że wykaz co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydata na Prezydenta będzie poddany czynnościom sprawdzającym, podczas których może być obecny pełnomocnik komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

4. Badanie wykazu co najmniej 1000 obywateli popierających kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przed rejestracją komitetu wyborczego będzie podjęte w dniu dokonania zgłoszenia komitetu wyborczego do rejestracji, a jeżeli byłoby to niemożliwe — dnia następnego.

Sprawdzanie wykazu obywateli będzie prowadzone przez zespół pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czynności sprawdzające będą prowadzone pod nadzorem członka Państwowej Komisji Wyborczej lub Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej. Przy tych czynnościach może być obecny pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego pisemnie upoważniona. Nieobecność pełnomocnika lub osoby upoważnionej nie wstrzymuje czynności sprawdzających.

Zgodnie z art. 40c ust. 1 ustawy Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających kandydata dołączony do zgłoszenia komitetu wyborczego do rejestracji także wówczas, gdy wykaz obejmuje liczbę obywateli przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla rejestracji komitetu wyborczego. W takim wypadku badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do momentu stwierdzenia, że ustawowe minimum liczby obywateli zostało osiągnięte, zaś pozostała część wykazu zostanie potraktowana jako depozyt i protokolarnie zaplombowana w pojemniku lub worku w obecności pełnomocnika, a jej badanie będzie odłożone do czasu przedłożenia przez komitet wyborczy dalszej części wykazu wraz ze zgłoszeniem kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na żądanie pełnomocnika niepoliczone arkusze wykazu podpisów zostaną mu wydane.

Badanie wykazu osób popierających kandydata będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy, a w szczególności, czy:

— Każda strona wykazu została oznaczona nazwą komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz formułą „Udzielam poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ........................................... (imiona i nazwisko kandydata) w wyborach przypadających w 2005 r.”; brak takiego oznaczenia strony spowoduje, że podpisy na takiej stronie będą traktowane jako wadliwe. Jeżeli strona z wymaganymi danymi zespolona będzie ze stroną bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie. Formularz wykazu powinien być złożony w oryginale. Wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;
— Imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);
— Adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;
— Podany został numer ewidencyjny PESEL. Brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;
— Według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;
— Obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone;
Po sprawdzeniu strony wykazu według powyższych kryteriów osoba sprawdzająca oznaczy podpisy złożone wadliwie na stronie przez zakreślenie (w czerwonym kolorze) wadliwych danych wyborcy, którego poparcie zostało zakwestionowane ze względu na stwierdzenie którejś z wymienionych wad.
Osoba sprawdzająca dołączy do każdej strony wykazu kartkę o treści: „podpisów ogółem ............, podpisów prawidłowych ......................, podpisów wadliwych ................... w tym: brak podpisu ..............., wadliwie podane nazwisko lub imię ..............., wadliwie podany adres ..............., wadliwie podany nr PESEL ...............”. W przypadku zakwestionowania poparcia z powodu więcej niż jednej wady podpis wadliwy zaliczany jest do najwcześniejszej z wymienionych grup. Powyższe ustalenia dotyczące weryfikacji ustalonej liczby podpisów sukcesywnie będą przedkładane do aprobaty dyżurującemu członkowi Państwowej Komisji Wyborczej, a na życzenie pełnomocnika (lub osoby przez niego upoważnionej) udostępniane mu do wglądu.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia kandydatowi na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

5. Rejestracji komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta RP Państwowa Komisja Wyborcza dokona w formie uchwały podjętej na posiedzeniu Komisji, po uprzednim sprawdzeniu, czy zgłoszenie komitetu do rejestracji spełnia warunki określone w art. 40a ust. 5, art. 40b ust. 2 i art. 40c ustawy.

Na podstawie art. 40f ustawy Państwowa Komisja Wyborcza informację o zarejestrowanym komitecie wyborczym przekaże do ogłoszenia w formie komunikatu do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

W wypadku, gdy zgłoszenie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza wezwie na piśmie pełnomocnika komitetu wyborczego do ich usunięcia w terminie 3 dni od daty doręczenia postanowienia.

W wypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Państwowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę o odmowie rejestracji komitetu wyborczego, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem pełnomocnika o prawie zaskarżenia tej uchwały do Sądu Najwyższego w terminie 2 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk