Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2005 r. o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej

ZPOW-654-5/05

 

INFORMACJA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 maja 2005 r.
o sposobie, miejscu i czasie prowadzenia kampanii wyborczej

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z przypadającymi w bieżącym roku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyjaśnia, że zgodne z prawem, prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów i list kandydatów zamierzających uczestniczyć w wyborach powinno się odbywać wyłącznie, w ramach kampanii wyborczej.

 

Kampania wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu rozpoczyna się, jak stanowi art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.), z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów.

 

Kampania wyborcza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z  art. 76 b ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów.

 

Podmioty zamierzające uczestniczyć w wyborach powinny zatem, przed zarządzeniem wyborów, powstrzymać się od agitacji wyborczej na rzecz przyszłych kandydatów zważywszy też na fakt, iż wyłączność na prowadzenie kampanii wyborczej posiadają komitety wyborcze, które zgłosiły kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 40 a ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta RP) lub, które zgłosiły listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów (art. 95 Ordynacji wyborczej). Utworzenie komitetu wyborczego możliwe natomiast jest dopiero po zarządzeniu wyborów (art. 40 a – art. 40 f ustawy  i art. 96 – art. 103 Ordynacji wyborczej).

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531) podmioty uczestniczące w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo rozpowszechniania audycji wyborczych i ogłoszeń wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Zasady te określają przepisy Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu oraz ustawy o wyborze Prezydenta RP.

 

Zgodnie z art. 185 i 186 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu każdy komitet wyborczy niezależnie od czasu przyznanego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych, może od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać ogłoszenia wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. Nadawca nie może odmówić rozpowszechniania ogłoszeń wyborczych, a wysokość opłat, które stosuje, musi być jednakowa dla wszystkich komitetów wyborczych. Wydatki komitetu wyborczego na kampanię wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy, w tym w prasie, nie mogą przekraczać 80% limitu wydatków na kampanię wyborczą, ustalonego dla danego komitetu (art. 115 Ordynacji wyborczej).

 

W wyborach Prezydenta RP, oprócz czasu przyznanego na rozpowszechnianie nieodpłatnych audycji wyborczych, każdy komitet wyborczy może, wyłącznie od 15 dnia przed dniem wyborów do zakończenia kampanii wyborczej, odpłatnie rozpowszechniać audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przy czym łączny czas rozpowszechniania odpłatnych audycji wyborczych nie może przekraczać 15% łącznego czasu przyznanego danemu komitetowi na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych (art. 83 a ust. 1 ustawy).

 

Dodatkowe rygory prawne dotyczące finansowania wyborów, w tym także agitacji wyborczej dotyczą partii politycznych i ich komitetów wyborczych .

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) partia może finansować swój udział w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonując wydatków na ten cel tylko za pośrednictwem funduszu wyborczego od dnia rozpoczęcia kampanii wyborczej, przy czym środki pieniężne partii przekazywane są na odrębny rachunek bankowy komitetu wyborczego.

 

Z powołanych przepisów wyraźnie wynika, że prowadzenie agitacji wyborczej i jej finansowanie jest dopuszczalne wyłącznie w ramach kampanii wyborczej, to jest dopiero po zarządzeniu wyborów. O takie zachowanie zwraca się Państwowa Komisja Wyborcza oczekując przestrzegania wskazanych wyżej przepisów prawa.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk