Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r.

 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 162, poz. 978)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 162, poz. 978)


Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(-) Bronisław Komorowski

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 889).

 w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 162, poz. 978)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 5 sierpnia 2011 r. Nr 162, poz. 978)


Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) stanowi się, co następuje:

§ 1

Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(-) Bronisław Komorowski

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134*), Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.
*) Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy ogłoszona w Dz. U. Nr 26, poz. 134 utraciła moc obowiązującą z dniem 21 lipca 2011 r. na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 149, poz. 889).

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:14
    Wprowadził:Bartosz Goździk