Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (ZPOW-503-47/11)

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2011 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
     
ZPOW-503-47/11

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stanowią, że czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów, kandydatów na senatorów oraz prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Na podstawie art. 204 § 2, art. 204 § 4 oraz art. 204 § 6 w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego do dnia 22 sierpnia 2011 r., w godzinach urzędowania tj. do godz. 16.15 (art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego) Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie:

1) zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej od organu partii politycznej, upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz (art. 86 § 2 Kodeksu wyborczego);

2) zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego od pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego (art. 87 § 5 Kodeksu wyborczego);

3) zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców od pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców (art. 89 § 4 Kodeksu wyborczego).

Zawiadomienia można składać do Państwowej Komisji Wyborczej w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10, od dnia wydania Dziennika Ustaw zawierającego postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub w inny sposób doręczone Państwowej Komisji Wyborczej (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do Państwowej Komisji Wyborczej (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Przyjęcie przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy partii politycznej, koalicyjny komitet wyborczy lub komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze. Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na posłów albo do zgłoszenia kandydatów na senatorów (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na posłów lub kandydata na senatora), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej. Odpowiednio, okręgowa komisja wyborcza nie może dokonać rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora przed stwierdzeniem, że zgłoszenie pochodzi od komitetu wyborczego, który uzyskał potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia od Państwowej Komisji Wyborczej.

I. Komitety Wyborcze Partii Politycznych

1. Funkcję komitetu wyborczego partii politycznej pełni organ partii upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz.

Uwaga! 
Partia polityczna może utworzyć tylko jeden komitet wyborczy dla samodzielnego zgłaszania kandydatów na posłów i/lub senatorów oraz ustanowić tylko jednego pełnomocnika wyborczego i jednego pełnomocnika finansowego.

2. Organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego,

2) pełnomocnika finansowego.

Uwaga!
Zgodnie z art. 96 Kodeksu wyborczego można być pełnomocnikiem wyborczym tylko jednego komitetu wyborczego.

Zgodnie z art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być kandydatem na posła lub senatora, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego, pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu Karnego. Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

3) poseł do Parlamentu Europejskiego;

4) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

5) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

6) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

7) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

8) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

9) osoba pełniąca czynną służbę wojskową;

10) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

3. Nazwa komitetu wyborczego partii politycznej musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy” oraz nazwę partii politycznej lub skrót nazwy tej partii, wynikające z wpisu do ewidencji partii politycznych (art. 92 § 1 Kodeksu wyborczego).

4. W przypadku, gdy komitet wyborczy postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego, skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa komitetu wyborczego, w tym wyrazy „komitet wyborczy” przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 i art. 258 oznaczenie listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

5. O utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów organ partii politycznej upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą.

6. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 2 Kodeksu wyborczego). W związku z tym, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada w sobotę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczegozawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 22 sierpnia do godz. 16.15. 

7. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego, zgodnie z art. 86 § 3 Kodeksu wyborczego, musi zawierać:

1) oznaczenie organu partii politycznej, od którego pochodzi zawiadomienie oraz miejsce i datę jego sporządzenia;

2) informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko listy kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów;

3) nazwę komitetu wyborczego partii politycznej zgodną z art. 92 i 95 Kodeksu wyborczego;

4) skrót nazwy komitetu wyborczego (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa komitetu wyborczego przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);

5) adres siedziby komitetu wyborczego partii politycznej;

6) wskazanie numeru ewidencyjnego, pod którym partia polityczna jest wpisana do ewidencji partii politycznych;

7) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, za gospodarkę finansową komitetu.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

8. Zawiadomienie podpisuje osoba (lub osoby) uprawnione do podpisania dokumentów organu partii upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji).

9. Do zawiadomienia załącza się:

1) uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania partii na zewnątrz lub pełnomocnik komitetu wyborczego; odpis musi być aktualny i wydany nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał odpisu;

2) wyciąg ze statutu partii politycznej pozwalający stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz;

3) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

4) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

10. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

11. Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

12. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

13. Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Uwaga !
Środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii politycznej utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.) – art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego.

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Komitet wyborczy partii politycznej może posługiwać się numerem NIP i REGON partii politycznej, która utworzyła komitet wyborczy.

Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do podjęcia działań związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, tj. np. zbierania podpisów poparcia.

14. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

15. Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, a także celu w jakim komitet został utworzony.

II. Koalicyjne Komitety Wyborcze Partii Politycznych

1. Partie polityczne mogą zawierać między sobą umowy koalicyjne w sprawie utworzenia koalicji wyborczych w celu wspólnego zgłaszania kandydatów. Partia polityczna może wchodzić w skład tylko jednej koalicji wyborczej. Umowę o zawiązaniu koalicji zawierają organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania partii na zewnątrz.

Uwaga!
Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na senatorów, nie może zgłaszać kandydatów na senatorów samodzielnie. Analogicznie, partia polityczna wchodząca w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłaszania kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na posłów, nie może zgłaszać kandydatów na posłów samodzielnie.

2. Czynności wyborcze w imieniu koalicji wyborczej wykonuje koalicyjny komitet wyborczy utworzony przez organy partii politycznych upoważnione do reprezentowania tych partii na zewnątrz. W skład koalicyjnego komitetu wyborczego wchodzi co najmniej 10 osób wskazanych przez te organy.

3. Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego,

2) pełnomocnika finansowego.

Uwaga!
Pełnomocnik wyborczy i finansowy musi spełniać warunki określone w pkt I. 2 niniejszej informacji.

4. Nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego musi zawierać wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” oraz nazwę koalicji wyborczej lub skrót nazwy tej koalicji. Nazwą koalicji wyborczej mogą być również nazwy partii politycznych tworzących koalicje wyborczą lub skróty nazw tych partii, wynikające z wpisu tych partii do ewidencji partii politycznych. Nazwa koalicji wyborczej (bez wyrazów koalicyjny komitet wyborczy) może składać się co najwyżej 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

5. W przypadku, gdy koalicyjny komitet wyborczy postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego, skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego, w tym wyrazy „koalicyjny komitet wyborczy” i nazwa koalicji, przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 i art. 258 oznaczenie listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

6. Pełnomocnik koalicyjnego komitetu wyborczego zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego.

7. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 4 Kodeksu wyborczego). W związku z tym, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada w sobotę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczegozawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 22 sierpnia do godz. 16.15.

8. Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego musi zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego koalicyjnego komitetu wyborczego, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2) informację, że koalicyjny komitet wyborczy zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko listy kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów;

3) nazwę utworzonego koalicyjnego komitetu wyborczego, zgodną z art. 92 i art. 95 Kodeksu wyborczego;

8) skrót nazwy koalicyjnego komitetu wyborczego (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);

4) adres siedziby koalicyjnego komitetu wyborczego;

5) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, za gospodarkę finansową komitetu;

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

9. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej informacji).

10. Do zawiadomienia załącza się:

1) umowę o zawiązaniu koalicji wyborczej, w której podaje się m. in. dane dotyczące osób wchodzących w skład koalicyjnego komitetu wyborczego (co najmniej 10 osób), ze wskazaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania i numerów ewidencyjnych PESEL. Z treści umowy koalicyjnej powinno wynikać, czy koalicja została utworzona w celu zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów, czy też w celu zgłaszania tylko list kandydatów na posłów lub tylko kandydatów na senatorów. Umowa koalicyjna powinna ponadto zwierać postanowienia dotyczące:

- proporcji w jakich nadwyżka pozyskanych środków nad poniesionymi przez komitet wydatkami zostanie przekazana na fundusze wyborcze poszczególnych partii; brak postanowień w tym zakresie spowoduje obowiązek przekazania nadwyżki na rzecz organizacji pożytku publicznego (art. 138 § 2 Kodeksu wyborczego),

- proporcji podziału dotacji podmiotowej pomiędzy partie wchodzące w skład koalicji; brak postanowień w tym zakresie spowoduje wypłatę dotacji każdej partii w równych częściach (art. 151 § 4 Kodeksu wyborczego),

- proporcji podziału subwencji przysługującej koalicji pomiędzy partie wchodzące w jej skład; brak postanowień w tym zakresie spowoduje utratę prawa do subwencji (art. 28 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych — Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.).;

2) uwierzytelnione odpisy z ewidencji partii politycznych wchodzących w skład koalicji (uwierzytelnienia kserokopii odpisu z ewidencji może dokonać członek organu upoważnionego do reprezentowania danej partii na zewnątrz lub pełnomocnik komitetu wyborczego; odpisy muszą być aktualne i wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r.). Możliwe jest również załączenie kserokopii odpisu przedstawiając jednocześnie do wglądu oryginał odpisu;

3) wyciągi ze statutów partii politycznej pozwalające stwierdzić, który organ partii jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz; zgodność wyciągu ze statutem winna być potwierdzona podpisem członka organu danej partii politycznej upoważnionego do jej reprezentowania na zewnątrz lub pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego;

4) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

5) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji);

6) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego.

11. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

12. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

13. Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Uwaga!
Środki finansowe koalicyjnego komitetu wyborczego mogą pochodzić wyłącznie z funduszy wyborczych partii politycznych wchodzących w skład koalicji wyborczej (art. 132 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do podjęcia działań związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, tj. np. zbierania podpisów poparcia.

14. Pełnomocnik wyborczy koalicyjnego komitetu wyborczego, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego).

15. Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony oraz składu obywateli wchodzących w skład koalicyjnego komitetu wyborczego.

III. Komitety wyborcze wyborców

1. Obywatele, w liczbie co najmniej 15, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL.

Uwaga!
Z treści przepisów Kodeksu wyborczego nie wynika, by obywatele tworzący komitet wyborczy wyborców lub popierający utworzenie takiego komitetu musieli stale zamieszkiwać w okręgu wyborczym, w którym komitet zamierza zgłaszać listy kandydatów na posłów i/lub kandydata na senatora.

2. Komitet wyborczy powołuje ze swego grona:

1) pełnomocnika wyborczego,

2) pełnomocnika finansowego.

Uwaga!
Pełnomocnik wyborczy i finansowy musi spełniać warunki określone w pkt I. 2 niniejszej informacji.

3. Pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy muszą wchodzić w skład komitetu wyborczego.

4. Nazwa komitetu wyborczego wyborców musi zawierać wyrazy „komitet wyborczy wyborców” oraz nazwę komitetu wyborczego lub skrót jego nazwy odróżniające się wyraźnie od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców muszą być rożne od nazw lub skrótów nazw partii politycznych lub organizacji wpisanych odpowiednio do ewidencji lub rejestru.

Uwaga!
Jedynie nazwa i skrót nazwy komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych mogą być tożsame z nazwą i skrótem nazwy tej organizacji. W takim przypadku do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dołącza się dokument właściwego organu statutowego organizacji mniejszości narodowej potwierdzający utworzenie komitetu wyborczego przez wyborców będących członkami tej organizacji.

5. W przypadku gdy komitet wyborczy wyborców postanowi używać skrótu nazwy komitetu wyborczego skrót ten musi umożliwiać jego identyfikację przez nawiązanie do pełnej nazwy komitetu. Skrót nazwy może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

Uwaga!
Należy pamiętać, że jeżeli nazwa komitetu wyborczego wyborców, w tym wyrazy „komitet wyborczy wyborców” przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje, to podanie skrótu nazwy jest obowiązkowe. Stosownie bowiem do art. 212 § 4 i art. 258 oznaczenie listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora na urzędowych obwieszczeniach oraz na karcie do głosowania może składać się z nie więcej niż 45 znaków drukarskich wliczając spacje.

6. Komitet wyborczy wyborców musi zebrać co najmniej 1 000 podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców.

Uwaga!
Nawet komitet wyborczy wyborców, który zamierza zgłosić jednego kandydata na senatora zobowiązany jest do zebrania 1000 podpisów popierających jego utworzenie.

7. Pełnomocnik komitetu wyborczego wyborców zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.

8. Zawiadomienie to musi być dokonane w terminie do 50. dnia przed dniem wyborów (art. 204 § 6 Kodeksu wyborczego). W związku z tym, że 50. dzień przed dniem wyborów wypada w sobotę, to zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczegozawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 22 sierpnia do godz. 16.15.

9. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców musi zawierać:

1) nazwisko i imię (imiona) pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców, który sporządził zawiadomienie oraz oznaczenie miejsca i daty sporządzenia zawiadomienia i podpis pełnomocnika pod zawiadomieniem;

2) informację, że komitet wyborczy zamierza zgłaszać kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów lub tylko kandydatów na posłów, bądź tylko kandydatów na senatorów (kandydata na senatora);

3) nazwę utworzonego komitetu wyborczego wyborców, zgodną z art. 92 i art. 95 Kodeksu wyborczego;

4) skrót nazwy komitetu wyborczego wyborców (jeśli komitet postanowił używać skrótu swojej nazwy lub nazwa komitetu wyborczego wyborców przekracza 45 znaków drukarskich wliczając spacje);

5) adres siedziby komitetu wyborczego wyborców;

6) informację o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu z podaniem następujących danych:

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika wyborczego komitetu, uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego,

- imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL pełnomocnika finansowego komitetu, odpowiedzialnego, zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego, za gospodarkę finansową komitetu;

- imię (imiona) i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery ewidencyjne PESEL obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

Ze względów organizacyjno-porządkowych pożądane jest podanie, na użytek Państwowej Komisji Wyborczej, danych kontaktowych do komitetu wyborczego i pełnomocników (numerów telefonów i faksów, adresów e-mail).

16. Zawiadomienie podpisuje pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców.

(wzór zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 5 do niniejszej informacji).

17. Do zawiadomienia załącza się:

1) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (wzór oświadczenia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 6 do niniejszej informacji);

2) oświadczenie pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika wyborczego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji);

3) oświadczenie pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego o przyjęciu funkcji pełnomocnika finansowego oraz spełnieniu wymogów wymienionych w art. 127 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego (wzór oświadczenia pełnomocnika finansowego o przyjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji).

4) uchwałę komitetu wyborczego o powołaniu pełnomocnika wyborczego;

5) wykaz co najmniej 1000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu, popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców, zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręczne podpisy obywateli. Z treści nagłówka wykazu obywateli musi jednoznacznie wynikać, że złożone przez nich podpisy oznaczają poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego wyborców oznaczonego poprzez nazwę, utworzonego w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. Prawo do udzielenia poparcia dla utworzenia komitetu wyborczego mają wszyscy wyborcy bez względu na miejsce stałego zamieszkania, a więc nie tylko wyborcy z okręgu, w którym komitet wyborczy zamierza zgłosić listę kandydatów na posłów lub kandydata na senatora. Adres zamieszkania obywateli (wyborców) podany w wykazie, pod rygorem odrzucenia podpisu, powinien obejmować nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Dopuszczalne jest w rubryce „Adres zamieszkania” posłużeniem się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest również postawienie w rubryce na to przeznaczonej znaku odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, pod warunkiem, że osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem.

(wzór wykazu obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców stanowi załącznik nr 7 do niniejszej informacji).

18. Jeżeli zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców spełnia określone w Kodeksie wyborczym warunki, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia, postanawia o jego przyjęciu; postanowienie to doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 1 Kodeksu wyborczego).

Jeżeli zawiadomienie wykazuje wady, Państwowa Komisja Wyborcza, w terminie 3 dni od jego doręczenia wzywa pełnomocnika wyborczego do ich usunięcia terminie 5 dni. Jeśli wady nie zostaną w terminie usunięte Państwowa Komisja Wyborcza odmawia przyjęcia zawiadomienia. Postanowienie w tej sprawie, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi wyborczemu (art. 97 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Uzupełnienie wykazu podpisów może być dokonane tylko do czasu upływu terminu przewidzianego do zawiadomienia Komisji o utworzeniu komitetu wyborczego, tj. do dnia 22 sierpnia do godz. 16.15. Jeśli ustalenia wad wykazu podpisów Komisja dokona po upływie ustawowego terminu dla przyjmowania zawiadomień lub gdy do upływu tego terminu dokonujący zgłoszenia nie dokonał uzupełnienia wykazu podpisów, Państwowa Komisja Wyborcza odmówi przyjęcia zawiadomienia.

19. Pełnomocnikowi wyborczemu służy prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego na postanowienie o odmowie przyjęcia zawiadomienia. Skargę wnosi się w terminie 2 dni od daty doręczenia pełnomocnikowi wyborczemu postanowienia o odmowie przyjęcia zawiadomienia (art. 205 § 1 Kodeksu wyborczego). Od orzeczenia Sądu Najwyższego nie przysługuje środek prawny (art. 205 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Kodeksu wyborczego termin wniesienia skargi do sądu jest dotrzymany, jeżeli skarga zostanie złożona w sądzie z zachowaniem terminu. O zachowaniu terminu w odniesieniu do przesyłki listowej rozstrzyga więc nie data nadania przesyłki, lecz data jej wpływu do sądu.

20. Od dnia wydania postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu komitet wyborczy wyborców może pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego.

Uwaga!
Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami (art. 132 § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego).

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – art. 134 § 1 Kodeksu wyborczego. Otrzymanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia otwiera drogę do podjęcia działań związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów, tj. np. zbierania podpisów poparcia.

21. Pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego wyborców, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, zawiadamia Komisję o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy umieszcza informacje określone w Kodeksie wyborczym (art. 102 § 1 Kodeksu wyborczego);

22. Po wydaniu przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie są dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego i skrótu nazwy, celu w jakim komitet został utworzony oraz składu obywateli tworzących komitet wyborczy wyborców.

Przyjmowanie i sprawdzanie zawiadomień, o których mowa w art. 86 § 2, art. 87 § 5 i art. 89 § 4 Kodeksu wyborczego dokonywane będzie przez wyznaczonego członka Komisji lub sekretarza Komisji albo pracowników Krajowego Biura Wyborczego upoważnionych przez sekretarza Komisji w czasie godzin pracy Krajowego Biura Wyborczego. Jeżeli zawiadomienie złożone zostanie bezpośrednio Komisji w jej siedzibie, przyjmujący wyda dokonującemu zawiadomienie potwierdzenie jego złożenia. Przyjmujący zawiadomienie wstępnie sprawdzi, czy spełnia ono warunki ustawowe oraz czy do zawiadomienia dołączono wymagane załączniki. Swoje uwagi dotyczące dostrzeżonych wad formalnych zawiadomienia przyjmujący przekaże ustnie pełnomocnikowi wyborczemu komitetu wyborczego z zastrzeżeniem, że ostatecznej oceny poprawności zawiadomienia dokona Państwowa Komisja Wyborcza.

W przypadku zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców, wykaz co najmniej 1000 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie poddawany czynnościom sprawdzającym w dniu złożenia zawiadomienia, a jeżeli będzie to niemożliwe – w następnym dniu roboczym. Stosownie do art. 204 § 7 pkt 3 Kodeksu wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza przyjmie w całości wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców dołączony do zawiadomienia także wówczas, gdy wykaz przewyższającą ustawowe minimum wymagane dla zawiadomienia o utworzeniu obejmuje liczbę obywateli komitetu wyborczego. Sprawdzanie wykazu odbywać się będzie pod nadzorem członka Komisji lub sekretarza Komisji i przeprowadzane będzie przez pracowników Krajowego Biura Wyborczego lub zespół rachmistrzów wyznaczonych przez Komisję. Badanie wykazu podpisów będzie prowadzone do stwierdzenia, czy ustawowe minimum liczby obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego zostało osiągnięte. Badanie wykazu osób popierających utworzenie komitetu wyborczego będzie polegało na ustaleniu, czy wykaz obywateli spełnia warunki określone w art. 204 § 6 i § 7 pkt 3 Kodeksu wyborczego, w szczególności, czy:

1) z treści i układu graficznego wykazu podpisów obywateli wyraźnie wynika ich poparcie dla utworzenia komitetu wyborczego oznaczonego nazwą. Jeśli karta z wymaganymi danymi zespolona będzie z kartą bez tych danych, podpisy od miejsca zespolenia będą traktowane jako złożone wadliwie; formularz wykazu powinien być złożony w oryginale – wypełnione strony wykazu będące kopiami będą traktowane jako wadliwe;

2) imię (imiona) i nazwisko podano w pełnym brzmieniu (a nie np. pierwsza litera imienia);

3) adres zamieszkania obejmuje: nazwę miejscowości (miasta, wsi, osady) oraz nazwę ulicy i numer domu oraz numer mieszkania. Podawanie kodu pocztowego nie jest konieczne. W miejscowościach, w których nie ma ulic konieczne jest wskazanie numeru domu (posesji). Podanie numeru lokalu dotyczy tylko budynków wielomieszkaniowych. Brak danych lub niepełne określenie adresu zamieszkania spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie. Uznaje się za prawidłowo udzielone poparcie, gdy zamiast wskazania pełnego brzmienia nazwy miejscowości w rubryce „Adres zamieszkania” popierający posłuży się powszechnie używanym i jednoznacznie rozumianym skrótem tej nazwy, jeżeli inne dane dotyczące adresu zamieszkania (nazwa ulicy, numer domu, numer lokalu) zostały podane zgodnie z wymaganiami. Dopuszczalne jest uznanie za prawidłowo udzielone poparcie podpisu obywatela, który zamiast dokładnego podania adresu zamieszkania w rubryce na to przeznaczonej postawił znak odnośnika do adresu wskazanego w pozycji bezpośrednio wyżej umieszczonej w wykazie podpisów, jeżeli osoby wymienione w tych pozycjach noszą to samo nazwisko, co wskazywałoby, iż są członkami rodziny wspólnie zamieszkałymi pod tym samym adresem;

4) podany został numer ewidencyjny PESEL; brak wskazania tego numeru lub podanie numeru wadliwego spowoduje uznanie poparcia za złożone wadliwie;

5) według danych dotyczących daty urodzenia zawartych w numerze ewidencyjnym PESEL udzielający poparcia ukończył 18 lat;

6) obok danych umieszczono podpis obywatela; brak podpisu oznacza, że poparcie nie zostało udzielone.

Zbiorcze ustalenia dotyczące weryfikacji wykazu podpisów zostaną podane w protokole wewnętrznym badania wykazu obejmującym: ogółem liczbę obywateli, którzy złożyli podpisy, liczbę podpisów złożonych wadliwie z podziałem według rodzaju wad i liczbę obywateli, którzy prawidłowo udzielili poparcia utworzeniu komitetu wyborczego. W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych wymienionych w wykazie obywateli udzielających poparcia, Państwowa Komisja Wyborcza może dodatkowo zarządzić sprawdzenie tych danych z danymi zarejestrowanymi w systemie PESEL.

— * —

W załącznikach do niniejszej „Informacji" Państwowa Komisja Wyborcza zamieszcza, do wykorzystania pomocniczo, wzory dokumentów związanych z zawiadomieniami dotyczącymi utworzonych komitetów wyborczych. Można także skorzystać z edytora dokumentów dotyczących zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dostępnego na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej ww.pkw.gov.pl. W takim przypadku należy wypełnić formularz oraz wydrukować gotowy dokument, który należy podpisać i dostarczyć do Państwowej Komisji Wyborczej.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: (-)Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 9:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk