Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 Na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i 2 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm[1]) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa warunki i sposób wykorzystania techniki elektronicznej oraz tryb przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1 ust. 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania, które zapewnia Państwowa Komisja Wyborcza.

§ 3. 1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych oraz o składach obwodowych i okręgowych komisji wyborczych;

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o liczbie wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych;

3) wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych;

4) wprowadzenie i przechowywanie informacji o listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów;

5) sporządzenie projektów obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i o zarejestrowanych kandydatach na senatorów oraz projektów kart do głosowania;

6) przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wydanych wyborcom kart do głosowania;

7) wprowadzenie przez operatora obwodowej komisji wyborczej danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych;

8) sprawdzenie pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie:

a) na podstawie projektu protokołu głosowania — przez operatora obwodowej komisji wyborczej, bądź

b) na podstawie kopii protokołu głosowania (w przypadku obwodowych komisji wyborczych nieobjętych obsługą informatyczną) — przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, powołanego w trybie art. 173 Kodeksu wyborczego lub operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej;

9)  przesłanie z obwodowej komisji wyborczej do okręgowej komisji wyborczej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, danych o wynikach głosowania w obwodzie;

10) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach;

11) weryfikację przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania dostarczonym przez obwodową komisję wyborczą bądź wykonanie czynności, o których mowa w pkt 7 i 8, na podstawie protokołu komisji obwodowej;

12) przesłanie zweryfikowanych przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach do Państwowej Komisji Wyborczej;

13) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych;

14) sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania i protokołów wyborów;

15) przekazanie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej;

16) weryfikację przez Państwową Komisją Wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z okręgowej komisji wyborczej z danymi z protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych dostarczonymi przez komisje okręgowe;

17) ustalenie przez Państwową Komisję Wyborczej zbiorczych wyników głosowania i wyników wyborów na obszarze kraju;

18) sporządzenie projektów obwieszczeń Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Sejmu i o wynikach wyborów do Senatu;

19) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w okręgach wyborczych i w skali kraju.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu informatycznego przez obwodowe i okręgowe komisje wyborcze.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji, autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.   Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5. 1.    Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, podporządkowanego przewodniczącemu komisji.

2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w którego skład wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy i koordynator okręgowy odpowiedzialny za szkolenie koordynatorów gminnych wspomagających operatorów obsługujących obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

3. Techniczne warunki pracy pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, zespołu operatorów i koordynatora okręgowego zapewnia Szef Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektora delegatury.

§ 6. 1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania systemu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7, 8 i 9, oraz udostępnienie niezbędnego sprzętu teleinformatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji oraz wykonanie zadań określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 6.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

§ 7. Technika elektroniczna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywana w szczególności:

1) przez Państwową Komisję Wyborczą w zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców,

b) wprowadzenia danych o składach osobowych oraz o siedzibach okręgowych komisji wyborczych,

c) ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy kandydatów w skali kraju i stwierdzenia, które listy spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,

d) sporządzenia dla okręgowych komisji wyborczych i przekazania zawiadomienia o listach kandydatów, które spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,

e) sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów posłów i senatorów w okręgach wyborczych,

f) sporządzenia projektu protokołu zbiorczych wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów,

g) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

h) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  przez okręgową komisję wyborczą w zakresie:

a) wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców, o liczbie udzielonych pełnomocnictw do głosowania, o liczbie wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania oraz o liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

b) wprowadzenia danych o listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów oraz sporządzenia projektów kart do głosowania i obwieszczeń o zarejestrowanych listach i kandydatach,

c) kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,

d) wprowadzenia wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze nieobjęte wsparciem informatycznym,

e) ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym do Sejmu i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym,

f) dokonania podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy kandydatów, ustalenia wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym,

g) ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym,

h) przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołów okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;

3)  przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej przy sprawdzeniu arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie nieobjętym wsparciem informatycznym;

4) przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą (lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej) w zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,

b) sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na elektronicznym nośniku danych,

c) przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych;

5) w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie, dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodach, liczby wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania liczby udzielonych pełnomocnictw do głosowania, liczby wysłanych pakietów wyborczych oraz siedzib i składów obwodowych komisji wyborczych.

§ 8. 1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Szef Krajowego Biura Wyborczego ― w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej,

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej ― w odniesieniu do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, koordynatora okręgowego, kierownika operatorów i operatora,

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) ― w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

2. Szef Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk