Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 czerwca 2011 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 78 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określa załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550 i Nr 102, poz. 588.

Załącznik do uchwały 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 13 czerwca 2011 r. (poz. …)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Wyniki głosowania i protokoły głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora w obwodach utworzonych na polskich statkach morskich są przekazywane okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora, zwanej dalej „właściwą okręgową komisją wyborczą”.

2. W przypadku korzystania ze wspomagania informatycznego obwodowa komisja wyborcza otrzyma oprogramowanie zatwierdzone do użytku przez Państwową Komisję Wyborczą, hasła i dane zawierające wykaz obwodów oraz listy kandydatów na posłów i kandydatów na senatora, przekazane przez właściwą okręgową komisję wyborczą za pośrednictwem armatora.

3. Komisje obwodowe korzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora i przesyłają dane z protokołu do właściwej okręgowej komisji wyborczej, wykorzystując dostarczone oprogramowanie. Transmisji danych dokonuje się — za pośrednictwem publicznej sieci przesyłania danych — po zatwierdzeniu przez przewodniczącego komisji obwodowej zgodności przesyłanych danych z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję obwodową.

4. Komisje obwodowe niekorzystające ze wspomagania informatycznego sporządzają protokół głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatora ręcznie, według wzoru określonego odrębną uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Po sporządzeniu protokołów głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatora, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

6. Jeden egzemplarz każdego protokołu głosowania w obwodzie wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag obwodowa komisja wyborcza umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje odpowiednio:

„Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy nr …………..”

„Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Okręg wyborczy nr ………….”

Okręgowa Komisja Wyborcza w ............................................................................(siedziba)

Obwód głosowania nr ........

Nazwa statku ...............................................

Armator ..................................................”.

7. Koperty z protokołami oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku. Ponadto przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku w depozyt spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Drugie egzemplarze protokołów, sporządzone zgodnie z pkt 4 i 5, podpisane przez członków komisji i opieczętowane wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji kapitan niezwłocznie przekazuje elektronicznie w formie skanu bądź, w przypadku braku możliwości technicznych, telefaksem do właściwej okręgowej komisji wyborczej, za pośrednictwem armatora.

9. W razie braku możliwości przekazania protokołów w sposób określony w pkt 8 kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołów, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji. Przekazane dane z protokołów armator zapisuje na odpowiednich formularzach protokołów głosowania w obwodzie, wykreślając wyraz „protokół” i wpisując wyrazy „informacja o wynikach”. Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołów armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

10. Armator niezwłocznie przekazuje właściwej okręgowej komisji wyborczej otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 8 i 9.

11. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje właściwą okręgową komisję wyborczą o przyczynach nieuzyskania danych, podając numery i siedziby tych obwodów.

12. Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je właściwej okręgowej komisji wyborczej.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:41
    Wprowadził:Bartosz Goździk