Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2007 r. w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Or

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 października 2007 r.
w sprawie obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Mając na względzie zobowiązania wynikające z podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Dokumentu Spotkania Kopenhaskiego z dnia 29 czerwca 1990 r. Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE) Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne oraz wyjaśnienia dla organów wyborczych, dotyczące obserwacji zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przez Misję Oceniającą Wybory (AEM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,  poz. 162,  Nr 112, poz. 766 i Nr 176, poz. 1238.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2007 r.

WYTYCZNE ORAZ WYJAŚNIENIA, DOTYCZĄCE OBSERWACJI ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R. WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRZEZ MISJĘ OCENIAJĄCĄ WYBORY (AEM) ORGANIZACJI BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE (OBWE).

1. Członkowie Misji Oceniającej Wybory (AEM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zwani dalej „członkami Misji", mają prawo obserwować pracę Państwowej Komisji Wyborczej, okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 21 października 2007 r.

2. Członkowie Misji mają prawo obserwować pracę obwodowych komisji wyborczych od jej rozpoczęcia aż do zakończenia ustalania wyników głosowania i przekazania protokołów okręgowej komisji wyborczej, na takich samych zasadach jak mężowie zaufania, z tym że nie przysługuje im prawo wnoszenia uwag do protokołów.

3. Do członków Misji nie stosuje się pkt 25 zdanie drugie „Wytycznych w sprawie zadań i trybu pracy obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.", stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. (M. P. Nr 67, poz. 741). Mają oni zatem prawo przebywać w lokalu wyborczym również po zakończeniu głosowania.

4. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio do obserwacji pracy okręgowych komisji wyborczych i Państwowej Komisji Wyborczej.

5. Organy wyborcze, dla umożliwienia członkom Misji podjęcia czynności w okresie przed dniem wyborów:

1) umożliwiają udział w posiedzeniach, szkoleniach oraz innych tego rodzaju przedsięwzięciach;
2) udostępniają informacje o przygotowaniu do wyborów na obszarze swojej właściwości terytorialnej;
3) zapewniają dostęp do informacji elektronicznych w internecie oraz w systemie  „Platforma wyborcza".

6. Członkowie Misji w dniu wyborów:

1) mają prawo obserwować rozpoczęcie i przebieg głosowania w każdym wybranym przez siebie lokalu wyborczym;
2) zgłaszają zamiar prowadzenia obserwacji właściwemu przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej;
3) mają prawo być obecni przy ustalaniu wyników głosowania i mają prawo otrzymywania informacji o wynikach;
4) mogą obserwować przyjmowanie protokołów głosowania z obwodów głosowania oraz uczestniczyć w posiedzeniu, na którym następuje ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym, w siedzibach okręgowych komisji wyborczych i odpowiednio w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej.

7. Podczas wykonywania czynności przez członków Misji organy wyborcze stosują odpowiednie przepisy ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwał i wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej mając w szczególności na uwadze, iż:

1) działania i czynności organów wyborczych, jak również dane i informacje - z wyjątkiem zastrzeżonych ustawowo - są jawne i powszechnie dostępne. Powszechność i jawność procedury wyborczej nie może naruszać tajności głosowania, praw osobistych i ochrony danych osobowych;
2) obecność członków Misji nie może zakłócać pracy organów wyborczych i nie mogą oni wydawać im poleceń;
3) przewodniczący obwodowej komisji wyborczej jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym i w jego otoczeniu oraz zapewnienie powagi aktu głosowania. Środki podejmowane w tym zakresie obowiązują wszystkich, w tym także członków Misji.

8. Członkowie Misji przy wykonywaniu swoich czynności posługują się dokumentem wydanym przez Państwową Komisję Wyborczą i paszportem. Członkom Misji, przy wszystkich ich czynnościach, mogą towarzyszyć asystenci (tłumacze) obywatele polscy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:33
    Wprowadził:Bartosz Goździk