Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla m. st. Warszawy wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173,  z 2006   r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766.

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 19 września 2007 r. (poz.   )

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA M. ST. WARSZAWY WYNIKÓW GŁOSOWANIA 
I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH ZA GRANICĄ W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 r.

1. Jeden egzemplarz każdego protokołu z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag, komisja umieszcza w kopertach, zakleja je i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy nr 19 
i odpowiednio "Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej okręg wyborczy nr 18
Obwód głosowania nr ....
Okręgowa Komisja Wyborcza w Warszawie właściwa dla m. st. Warszawy
Adres siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej .........".

Koperty z protokołami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie konsulowi.

2. Jeżeli bezpośrednie doręczenie protokołów jest utrudnione, komisja przekazuje konsulowi protokoły głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymane telefaksem protokoły konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

3. W razie braku możliwości przekazania protokołów w sposób wskazany w pkt 2 komisja przekazuje konsulowi telefonicznie treść protokołów, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji do tych uwag. Przekazane dane z protokołów konsul zapisuje na formularzach protokołów głosowania w obwodzie, wykreślając w tytule formularza wyraz "protokół" i wpisując "informacja o wynikach". Sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania konsul opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji zgłoszone do protokołów konsul zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach konsul odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

4. Konsul przekazuje niezwłocznie otrzymane z obszaru swojej właściwości protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania 
w obwodach ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu konsul podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez konsula stosuje się wewnętrzną łączność clarisową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W przypadku braku możliwości skorzystania z łączności clarisowej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 2 i 3.

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy. Do przekazywania danych stosuje się odpowiednio pkt 2 i 3.

6. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie konsul informuje ministra właściwego do spraw zagranicznych o numerach i siedzibach obwodów głosowania, z których nie uzyskano wyników oraz przyczynach ich nieuzyskania. Otrzymane informacje minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

7. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje właściwemu konsulowi:

1) koperty z protokołami głosowania w obwodzie (jeśli nie zostały one przekazane wcześniej);

2) drugie egzemplarze protokołów, spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Otrzymane koperty z protokołami konsul przekazuje najbliższą pocztą dyplomatyczną ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, który przekazuje je Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy.

9. Drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji konsul przechowuje jako depozyt.

10. Minister właściwy do spraw zagranicznych może zarządzić stosowanie wspomagania informatycznego w tych obwodowych komisjach wyborczych, 
w których możliwe jest przekazanie konsulowi danych z protokołów na nośniku elektronicznym.

11. Dane z protokołów zapisane w pliku elektronicznym konsul przekazuje dodatkowo ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w trybie określonym w pkt 4.

12. Minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje niezwłocznie dane z protokołów głosowania, otrzymane w trybie określonym w pkt 11, Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie właściwej dla m. st. Warszawy przy wykorzystaniu publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych.

13. W przypadku zarządzenia wspomagania informatycznego obwodowej komisji wyborczej, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje konsulowi oprogramowanie, hasła oraz dane zawierające wykaz obwodów oraz katalogi okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów.

14. Wykonanie zadań określonych w pkt 12 i 13 zapewnia osoba, wskazana przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, powołana na pełnomocnika w trybie art. 74 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP przez Okręgową Komisję Wyborczą w Warszawie właściwą dla m. st. Warszawy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk