Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzo

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zmiany w składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 - 3 i art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Adama Chmielnickiego - sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Nr 31 i dla okręgu wyborczego do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Nr 30.

§ 2.

Powołuje się Jolantę Solawę - sędzię Sądu Rejonowego w Chorzowie w skład Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący  Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk