Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 październ

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia  13 września  2007 r.

w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. powołuje się, z zastrzeżeniem § 2, okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-41 do uchwały.

§ 2.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie jest właściwa wyłącznie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wyborczym nr 12.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z  2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,  poz. 162, Nr 112, poz. 766.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:10
    Wprowadził:Bartosz Goździk