Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzec

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 76 ust 3, art. 164 ust 6, art. 170 ust 1 i art. 205 ust. 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa zasady i sposób wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. przy wykonywaniu zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów przez organy wyborcze i organy jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2.

Warunkiem korzystania przez organy, o których mowa w § 1, z techniki elektronicznej jest używanie wyłącznie oprogramowania zaakceptowanego przez Państwową Komisję Wyborczą.

§ 3.

1. System informatyczny wspomagający organy wyborcze w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów oraz przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów umożliwia:

1) wprowadzenie i przechowywanie danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych oraz o składach odpowiednich komisji wyborczych,

2) wprowadzenie i przechowywanie danych o komitetach wyborczych,

3) wprowadzenie i przechowywanie informacji o okręgowych listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów,

4) wprowadzenie przez operatora obwodowej komisji wyborczej danych zawartych w protokole głosowania w obwodzie oraz przechowywanie tych danych,

5) sprawdzenie pod względem zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie:

a) na podstawie projektu protokołu głosowania - przez operatora obwodowej komisji wyborczej, bądź

b) na podstawie zestawienia, o którym mowa w art. 74 ust. 1 - przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, powołanego w trybie art. 47 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu RP i Senatu RP lub operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej (w przypadku obwodowych komisji wyborczych nieobjętych obsługą informatyczną),

6) przesłanie z obwodowej komisji wyborczej do okręgowej komisji wyborczej, bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, danych obejmujących wyniki głosowania w obwodzie,

7) weryfikację przez okręgową komisję wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z protokołem głosowania dostarczonym przez obwodową komisję wyborczą bądź wykonanie czynności, o których mowa w pkt 4, na podstawie protokołu komisji obwodowej,

8) sporządzenie wydruków kontrolnych zawierających dane z protokołów głosowania w poszczególnych obwodach,

9) przesłanie zweryfikowanych przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania w obwodach do Państwowej Komisji Wyborczej,

10) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych,

11) przekazanie przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym do Państwowej Komisji Wyborczej,

12)  weryfikację przez Państwową Komisją Wyborczą zgodności danych elektronicznych otrzymanych z okręgowej komisji wyborczej z danymi z protokołów wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych dostarczonymi przez komisje okręgowe,

13) sporządzenie, w formie wydruku, projektów protokołów głosowania w obwodach, w okręgach i w skali kraju,

14) ustalenie przez Państwową Komisję Wyborczej zbiorczych wyników głosowania i wyników wyborów na obszarze kraju,

15) przechowywanie danych zawartych w protokołach głosowania w obwodach, w okręgach wyborczych i w skali kraju.

2. System informatyczny zapewnia Państwowej Komisji Wyborczej wgląd we wszystkie dane liczbowe wprowadzone do systemu informatycznego przez obwodowe i okręgowe komisje wyborcze.

3. System informatyczny zapewnia przesyłanie danych obejmujących wyniki głosowania i wyniki wyborów za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych, z zapewnieniem bezpieczeństwa komunikacji i autoryzacji oraz poprawności i integralności przekazanych danych.

§ 4.

Obsługę informatyczną Państwowej Komisji Wyborczej zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów.

§ 5.

1. Obsługę okręgowej komisji wyborczej w zakresie eksploatacji systemu informatycznego zapewnia pełnomocnik ds. obsługi informatycznej, podporządkowany przewodniczącemu komisji.

2. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej nadzoruje pracę zespołu, w którego skład wchodzą: kierownik operatorów, operatorzy i koordynator okręgowy odpowiedzialny za szkolenie operatorów wspomagających obwodowe komisje wyborcze i za wsparcie techniczne oprogramowania do obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.

3. Techniczne warunki pracy pełnomocnikom ds. obsługi informatycznej, zespołom operatorów i koordynatorom okręgowym zapewnia Kierownik Krajowego Biura Wyborczego za pośrednictwem dyrektorów delegatur.

§ 6.

1. Obsługę obwodowej komisji wyborczej w zakresie zastosowania programu informatycznego niezbędnego dla wykonania czynności, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, oraz udostępnienie używanego do tego celu sprzętu informatycznego zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadania zleconego gminie, ustanawiając w tym celu operatora informatycznej obsługi komisji obwodowej.

2. Zadania operatora, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać członek obwodowej komisji wyborczej, w tym także osoba wskazana do składu tej komisji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustanawia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w ramach zadań zleconych gminie, zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, udostępnienie sprzętu informatycznego niezbędnego dla wykonania zadań pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

§ 7.

Technika elektroniczna w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest wykorzystywana w szczególności:

1) w pracach przygotowawczych przed dniem wyborów w gminie, dla wprowadzenia do systemu informatycznego lub przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o podziale gminy na obwody głosowania z określeniem liczby wyborców w obwodach, siedzib oraz składów obwodowych komisji wyborczych,

2) przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie oraz ich przesłaniu bezpośrednio przez obwodową komisją wyborczą (lub za pośrednictwem pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej) w zakresie:

a) sprawdzenia arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie oraz sporządzenia projektu protokołów głosowania w obwodzie,

b) sporządzenia kopii danych o wynikach głosowania w obwodzie na elektronicznym nośniku danych,

c) przekazania właściwej okręgowej komisji wyborczej danych o wynikach głosowania w obwodzie za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych,

3) przy sprawdzeniu przez pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej arytmetycznej poprawności ustalonych wyników głosowania w obwodzie nieobjętym wsparciem informatycznym - na podstawie zestawienia o którym mowa w art. 74 ust. 1 Ordynacji wyborczej,

4) w pracach przygotowawczych do ustalenia wyników głosowania przez okręgową komisję wyborczą w zakresie:

a) wprowadzenia lub weryfikacji danych o podziale gmin na obwody głosowania oraz o liczbie wyborców wpisanych do spisów wyborców,

b) wprowadzenia danych o składzie osobowym oraz o siedzibie okręgowej komisji wyborczej,

c) wprowadzenia danych o okręgowych listach kandydatów na posłów i o kandydatach na senatorów oraz sporządzenia projektów kart do głosowania i obwieszczeń o zarejestrowanych listach i kandydatach;

5) przy ustaleniu przez okręgową komisję wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie:

a) kontroli poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodach,

b) wprowadzenia wyników głosowania ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze nieobjęte wsparciem informatycznym,

c) ustalenia wyników głosowania w okręgu wyborczym do Sejmu i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym,

d) dokonania podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy okręgowe, ustalenia wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników wyborów posłów w okręgu wyborczym,

e) ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym i sporządzenia projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym,

f) ustalania liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu i przekazania tych danych Państwowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych,

g) przekazania Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołów okręgowej komisji wyborczej za pośrednictwem publicznej sieci elektronicznego przekazywania danych;

6) w pracach przygotowawczych przez Państwową Komisję Wyborczą w  zakresie:

a) ewidencjonowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców,

b) ewidencjonowania zawiadomień o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów przez partie polityczne i koalicje partii politycznych,

7) przy ustalaniu przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania i wyników wyborów w zakresie:

a) ustalenia zbiorczych wyników głosowania na listy okręgowe w skali kraju i stwierdzenia, które listy spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,

b) sporządzenia dla okręgowych komisji wyborczych i przekazania zawiadomienia o listach okręgowych, które spełniają warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach wyborczych,

c) sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów posłów i senatorów w okręgach wyborczych,

d) sporządzenia projektu protokołu zbiorczych wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów,

e) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Sejmu RP,

f) sporządzenia projektu obwieszczenia o wynikach wyborów do Senatu RP.

§ 8.

1. Szczegółowy zakres zadań osób uczestniczących w obsłudze informatycznej określi:

1) Kierownik Krajowego Biura Wyborczego - w odniesieniu do osób odpowiedzialnych za wsparcie informatyczne prac Państwowej Komisji Wyborczej,

2) dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w porozumieniu z przewodniczącym okręgowej komisji wyborczej - w odniesieniu do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej, pełnomocnika ds. obsługi informatycznej, koordynatora okręgowego, kierownika operatorów i operatora,

3) wójt (burmistrz, prezydent miasta) - w odniesieniu do koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej i operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej.

2. Kierownik Krajowego Biura Wyborczego opracuje i przekaże przewodniczącym okręgowych komisji wyborczych, dyrektorom delegatur Krajowego Biura Wyborczego oraz wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) projekty zakresu zadań poszczególnych osób uczestniczących w obsłudze informatycznej okręgowych i obwodowych komisji wyborczych.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,  z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,  poz. 162, Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:12
    Wprowadził:Bartosz Goździk