Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 czerwca 2005 r.
w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów wyborów stosowanych w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 73 ust. 8, art. 164 ust. 8 i art. 168 ust. 5 w związku z art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wzory:

1) protokołu głosowania w obwodzie w wyborach do Sejmu, stanowiący załącznik nr 1,
2) protokołu wyników głosowania w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu, stanowiący załącznik nr 2,
3) protokołu wyborów posłów w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 3,
4) protokołu głosowania w obwodzie w wyborach do Senatu, stanowiący załącznik nr 4,
5) protokołu wyborów senatorów w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 5.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 29, poz. 494).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk