Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie ponowienia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 22 stycznia 2006 r. w o

PAŃSTWOWA                                                                  Warszawa, dnia 23 grudnia 2005 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-503-86/05

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie ponowienia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 22 stycznia 2006 r. w okręgu wyborczym nr 27 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej  w Częstochowie

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze stwierdzeniem przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 27 oraz z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 252, poz. 2123) informuje.

1. W dniu 22 stycznia 2006 r. zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 27 obejmującym obszary powiatów: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz miasta na prawach powiatu — Częstochowa.

2. W okręgu wyborczym wybiera się dwóch senatorów. W wyborach biorą udział kandydaci na senatorów dotychczas zarejestrowani w okręgu wyborczym w związku z wyborami przeprowadzonymi w dniu 25 września 2005r.

3. Czynności wyborcze będą ponowione od zarządzenia druku kart do głosowania. Terminy ponowienia poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do wymienionego wyżej postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Ponowione czynności wyborcze w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173).

5. Prawo wybierania senatorów mają osoby posiadające obywatelstwo polskie, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27.

6. W urzędach gmin położonych na obszarze okręgu wyborczego nr 27 zostaną sporządzone spisy wyborców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

1) Do spisu wyborców zostaną wpisani z urzędu wyborcy:

- zameldowani w gminie na pobyt stały,
- dopisani do rejestru wyborców na własny wniosek w trybie art. 12 ust. 2 i 3 Ordynacji wyborczej, jeżeli stale zamieszkują na obszarze gminy, bez zameldowania na pobyt stały.

2) Do spisu wyborców zostaną też wpisani wyborcy czasowo przebywający na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27, jeżeli złożą w urzędzie gminy, właściwym dla ich miejsca pobytu, wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców; dotyczy to także osób nigdzie niezamieszkałych, przebywających na obszarze gminy (art. 19 Ordynacji wyborczej). Wniosek należy złożyć najpóźniej 12 stycznia 2006 r.

3) Osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27, przebywające w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz zakładach karnych i aresztach śledczych, w których zostały utworzone obwody głosowania, będą umieszczone w spisie wyborców na podstawie wykazów osób sporządzonych przez kierowników tych jednostek.

4) Żołnierze pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, ujęci w stałym rejestrze wyborców w gminie położonej na obszarze okręgu wyborczego nr 27, będą dopisani do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę, jeżeli złożą w urzędzie gminy wniosek w tej sprawiemiędzy 1 stycznia 2006 r. a 9 stycznia 2006 r. (termin przedłużony zgodnie z art. 233 ust. 2 Ordynacji wyborczej).

7. Prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione (bez względu na przyczynę ubezwłasnowolnienia), pozbawione praw publicznych albo praw wyborczych (art. 7 Ordynacji wyborczej).

8. W wyborach w okręgu nr 27 obowiązują zasady prowadzenia kampanii wyborczej, określone przepisami rozdziałów 11 i 33 Ordynacji wyborczej oraz gospodarki finansowej komitetów wyborczych, określone w rozdziałach 13 i 34 Ordynacji wyborczej. W związku z tym komitety wyborcze zarejestrowanych kandydatów powinny wydatkować środki finansowe gromadzone na odrębnym rachunku bankowym  założonym dla wyborów w dniu 22 stycznia 2006 r.
Wysokość wydatków komitetu wyborczego na kampanię wyborczą ograniczona jest limitem okręgowym (art. 114 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej). Komitet wyborczy zgłaszający kandydata, który uzyskał mandat ma prawo do dotacji z budżetu państwa (art. 218 w zw. z art. 128 Ordynacji wyborczej).

9. Na podstawie art. 217 ust. 1 Ordynacji wyborczej łączny czas rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przyznawany wszystkim komitetom wyborczym, które zarejestrowały kandydata na senatora w okręgu wyborczym wynosi w programach regionalnych: 2 godziny w Telewizji Polskiej i 4 godziny w Polskim Radiu.

10. W wyborach obowiązują wzory dokumentów stosowane w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Pełnomocnicy komitetów wyborczych zarejestrowanych kandydatów na senatorów mają prawo wyznaczyć po jednym mężu zaufania do każdej obwodowej komisji wyborczej stosując wzór zaświadczenia ustalony uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 27, poz. 445).

12. Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych są obowiązani do przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej odrębnych sprawozdań wyborczych wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta o dochodach i wydatkach komitetu wyborczego, według wzoru ustalonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 81, poz. 881).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 12:05
    Wprowadził:Bartosz Goździk