Zarządzenie Nr 9/2005 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi i warunków techniczno – administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu R

Zarządzenie Nr 9/2005
Kierownika Krajowego Biura Wyborczego

z dnia 8 lipca 2005 r.

 

w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze obsługi 
i warunków techniczno – administracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych 
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 

Na podstawie § 4 ust. 3 statutu Krajowego Biura Wyborczego, stanowiącego załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Krajowego Biura Wyborczego (M. P. Nr 3, poz. 60 oraz z 2003 r. Nr 5, poz. 65), w związku z art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499).  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 1 zapewniają ob-sługę i warunki techniczno – administracyjne pracy okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za-rządzonych na dzień 25 września 2005 r. i wykonują całość zadań wyborczych na obszarze wskazanym w tym załączniku.

 

§ 2.

 

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wymienione w załączniku nr 2 współdziałają z delegaturami, o których mowa w § 1, w zapewnieniu obsługi i warunków techniczno – ad-ministracyjnych pracy okręgowych komisji wyborczych, wykonując na obszarze określo-nym w tym załączniku zadania wymienione w załączniku nr 3.

 

§ 3.

 

Delegatury, o których mowa w § 2, są zobowiązane do wykonywania dodatkowych zadań, zleconych przez okręgowe komisje wyborcze, w szczególności z zakresu inspekcji oraz wykonywania przez pracowników tych delegatur funkcji pełnomocnika, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499).

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kierownik Krajowego Biura Wyborczego: Kazimierz Wojciech Czaplicki

 

 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219[2] Zmiany wskazanej ustawy zostały wymienione w przypisie 1
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:01
    Wprowadził:Bartosz Goździk