Zasady losowania jednolitych numerów dla okręgowych list kandydatów na posłów tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym

 PAŃSTWOWA                                   Warszawa, dnia 16 sierpnia 2005 r.
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-550-44/05

ZASADY LOSOWANIA
JEDNOLITYCH NUMERÓW DLA OKRĘGOWYCH LIST KANDYDATÓW NA POSŁÓW TEGO SAMEGO KOMITETU WYBORCZEGO 
ZAREJESTROWANYCH WIĘCEJ NIŻ W JEDNYM OKRĘGU WYBORCZYM

I.

1. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 150 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zmianami) 1) , na podstawie protokołów rejestracji list okręgowych, przyznaje w drodze losowania, najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów, jednolity numer dla list tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym.

2. W pierwszej kolejności losowane są numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.
W dalszej kolejności losowane są numery dla list pozostałych komitetów wyborczych.

3. O terminie losowania zawiadamia się pełnomocników wyborczych. Nieobecność pełnomocnika nie wstrzymuje losowania.

4. Państwowa Komisja Wyborcza zawiadamia niezwłocznie okręgowe komisje wyborcze oraz pełnomocników wyborczych o wylosowanych numerach list.

II.

1. Losowanie jednolitych numerów list okręgowych przeprowadza Państwowa Komisja Wyborcza pod kierunkiem przewodniczącego Komisji.

2. Losowanie odbędzie się w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, Warszawa ul. Wiejska 10 (Sala Biała I p.) w dniu 26 sierpnia 2005 r. o godz. 12.00.

3. Losowanie numerów list będzie przeprowadzone w następujący sposób: do jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych, których listy okręgowe zostały zarejestrowane we wszystkich okręgach wyborczych. Pojemniki te zostaną złożone do jednego naczynia. Do takich samych jednakowych pojemników zostaną włożone kartki z kolejnymi liczbami całkowitymi poczynając od 1. Pojemniki z kartkami zawierającymi liczby zostaną włożone do drugiego naczynia.

Z każdego naczynia, po wymieszaniu pojemników, jedna osoba będzie wyjmowała pojemnik z nazwą komitetu wyborczego, a druga osoba pojemnik z kartką zawierającą liczbę, stanowiącą numer dla list tego komitetu wyborczego.

Po wyjęciu pojemników osoby losujące otworzą go i odczytają z wyjętej kartki nazwę komitetu wyborczego oraz wylosowany numer listy. Kartki zostaną okazane obecnym przy losowaniu.

4. Po zakończeniu losowania jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy okręgowe we wszystkich okręgach wyborczych zostanie w identyczny sposób przeprowadzone losowanie numerów dla list pozostałych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy okręgowe więcej niż w jednym okręgu wyborczym.

Numerami dla tych list będą kolejne liczby całkowite, następujące po największej liczbie wylosowanej dla list komitetu, który zarejestrował swoje listy we wszystkich okręgach wyborczych.

5. Z przebiegu losowania zostanie sporządzony protokół.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach list okręgowych zostanie niezwłocznie przekazana okręgowym komisjom wyborczym oraz pełnomocnikom komitetów wyborczych, a także podana do publicznej wiadomości w Internecie, na stronie Państwowej Komisji Wyborczej 
www.pkw.gov.pl

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:47
    Wprowadził:Bartosz Goździk