Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 lipca 2005 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1–3 w związku z art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się, z zastrzeżeniem § 2, okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-41 do uchwały.

§ 2.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Chrzanowie jest właściwa wyłącznie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w okręgu wyborczym nr 12.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk