Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej POlskiej w dniu 21 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 stycznia 2008 r.

w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 21 stycznia 2008 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 52 komitetach wyborczych.
W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 39 komitetów wyborczych.
Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące komitety wyborcze:
1.      Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
2.      Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski 
3.      Komitet Wyborczy Samoobrony Patriotycznej
4.      Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "OJCOWIZNA"
5.      Komitet Wyborczy Wierni Polsce 
6.      Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"
7.      Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego 
8.      Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka 
Nie złożyły sprawozdań wyborczych następujące komitety wyborcze:
1.      Komitet Wyborczy Partii Rozwoju
2.      Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie
3.      Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego 
4.      Komitet Wyborczy Wyborców "Mniej podatków"
5.      Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita Et Patria
Przedłożone sprawozdania stanowią załączniki nr 1-47 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Państwowa Komisja Wyborcza udostępnia do wglądu wykazy wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetów wyborczych wyborców na
wniosek, w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.1)). Inne nieopublikowane załączniki do sprawozdań komitetów wyborczych stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.2)) i są udostępniane do wglądu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz                                                                                               


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1291, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 30 stycznia 2008 r.
(poz.          )

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:23-02-2016 15:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk