Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych reprezentowanej przez partii

Państwowa Komisja Wyborcza odpowiadając na pytania dotyczące noszenia przez członków komisji wyborczych w czasie wykonywania czynności w dniu głosowania elementów ubioru nawiązujących do symboli organizacyjnych reprezentowanej przez nich partii politycznej podtrzymuje wcześniejsze stanowisko w tej sprawie wyrażone w związku z wyborami samorządowymi przeprowadzonymi w 2002 r.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, iż podobnie jak w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, także w Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego (art. 26 ust. 3) oraz stosowanych na jej podstawie przepisach Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu (art. 87 ust. 2) - członków komisji wyborczych obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia kampanii wyborczej na rzecz list kandydatów i poszczególnych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego, zakazane jest także każdemu prowadzenie wszelkich form agitacji w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym ten lokal się znajduje.

Stosownie do tych przepisów członkowie komisji wyborczych, a także mężowie zaufania nie mogą swoim strojem i zachowaniem eksponować swojej przynależności partyjnej używając m.in. elementów ubioru identyfikowanych powszechnie z konkretną partią bądź organizacją (np. krawat, opaska, itp.), gdyż stanowiłoby to formę prowadzenia zakazanej prawem agitacji. Ustawowym zadaniem obwodowej komisji wyborczej jest przeprowadzenie głosowania i ustalenie jego wyników w obwodzie oraz czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, czego podstawowym elementem jest zgodne z prawem działanie organów i podmiotów wyborczych. W realizacji zadań komisja korzysta przede wszystkim ze środków regulaminowych, żądając zaniechania bądź usunięcia stwierdzonych elementów agitacji, w razie konieczności może także korzystać ze środków przewidzianych w art. 66 Ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.

Wykonywanie zadań członka komisji wyborczej jest pełnieniem funkcji publicznej w organie wyborczym, co wiąże się, zgodnie z art. 27 ust. 4 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, z korzystaniem z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszeniem odpowiedzialności jak funkcjonariusze publiczni.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk