Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego

PAŃSTWOWA                                                                                                                                           Warszawa, dnia 17 marca 2004 r.
 KOMISJA WYBORCZA
    ZPOW 910-15/04

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) nie normuje sprawy przeprowadzenia w jednym terminie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz referendum lokalnego lub wyborów uzupełniających do rad gmin; z przepisów tej ustawy nie wynika zatem prawne wyłączenie takiej możliwości. Jednakże przy zarządzaniu referendum, bądź wyborów uzupełniających na dzień, w którym będą przeprowadzane wybory do Parlamentu Europejskiego należy mieć na uwadze komplikacje merytoryczne i organizacyjne z tym związane. Przeprowadzenie referendum lub wyborów uzupełniających wymagałoby mianowicie zachowania procedury określonej odpowiednio w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 ze zmianami) lub w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547), w szczególności głosowanie nie mogłoby odbywać się w tych samych lokalach wyborczych, co głosowanie do Parlamentu Europejskiego, różne byłyby też godziny głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego od godz. 08.00 do 22.00, zaś w referendum oraz wyborach uzupełniających od godz. 06.00 do 20.00, głosowanie przeprowadzałyby inne komisje (zarówno obwodowe jak i wyższego szczebla), dla potrzeb referendum oraz wyborów uzupełniających należałoby sporządzić odrębne spisy osób uprawnionych do udziału w głosowaniu. Na władzach miasta lub gminy ciążyłby obowiązek przygotowania i wyposażenia podwójnej liczby lokali wyborczych, co dodatkowo zwiększyłoby koszt referendum lub wyborów uzupełniających, a także powodowało zagrożenie niezapewnienia należytych warunków działania wszystkim obwodowym komisjom.

Mając na uwadze przytoczone argumenty Państwowa Komisja Wyborcza wyraża pogląd, iż referendum w sprawie odwołania organu gminy przed upływem kadencji jak i wybory uzupełniające do rad gmin nie powinny być przeprowadzane w tym samym dniu co wybory do Parlamentu Europejskiego. Komisja dostrzega również niedogodności dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wynikające z równoczesnego prowadzenia kampanii w dwóch tak różnych sprawach.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk