Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 54 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3.

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 13 czerwca 2004 r.

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Aleksander Kwaśniewski

 

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2004 r.

 

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 13 czerwca 2004 r. 

 

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do dnia 24 kwietnia 2004 r.

- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

-         przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

-   przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 26 kwietnia 2004 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych,

- powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 29 kwietnia 2004 r.

- dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 4 maja 2004 r.

do godz. 24.00

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 14 maja 2004 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 19 maja 2004 r.

- przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 23 maja 2004 r.

- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 23 maja 2004 r.

do dnia 30 maja 2004 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 29 maja 2004 r

do dnia 11 czerwca 2004 r.

do godz. 24.00

- rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 30 maja 2004 r.

- sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 3 czerwca 2004 r.

- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

- składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nie zamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów

do dnia 8 czerwca 2004 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 11 czerwca 2004 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 13 czerwca 2004 r.

godz. 8.00 – 22.00

- głosowanie

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk