Pismo okólne Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2004 r. do organów gmin

  PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-903-6/04                                                                                                                                  Warszawa, dnia  10  marca 2004 r.

 


Panie i Panowie
Przewodniczący Rad Gmin i Rad Miejskich,
Wójtowie, Burmistrzowie
i Prezydenci Miast

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), zwanej dalej ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 9 marca 2004 r. zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczając termin głosowania na 13 czerwca 2004 r.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że przepisy ustawy nakładają na organy gmin szereg obowiązków związanych z organizacją wyborów, a w szczególności:

1) wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej, niezwłocznie po ogłoszeniu postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów (art. 76 ustawy). Wielkość i liczba wyznaczonych miejsc powinna umożliwić wszystkim komitetom wyborczym wywieszenie swoich plakatów, jak również umieszczenie obwieszczeń wyborczych, a usytuowanie tych miejsc powinno umożliwiać dotarcie do nich jak największej grupy wyborców;

2) utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2004 r.; do tworzenia tych obwodów stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zmianami (art. 42 ust. 2 ustawy);

3) dokonanie zmian w podziale na obwody głosowania jeżeli konieczność taka wynika ze zmian granic gminy lub zmiany liczby mieszkańców na obszarze danego obwodu w gminie, najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2004 r.; zmian dokonuje się na zasadach i w trybie przepisów w art. 30 i 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw — Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219 (art. 42 ust. 3 ustawy); należy podkreślić, że zmiana wyłącznie siedziby obwodowej komisji wyborczej jest czynnością organizacyjną wójta, burmistrza (prezydenta miasta) — nie wymaga więc uchwały rady gminy (rady miejskiej);

4) podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, najpóźniej do dnia 14 maja 2004 r. (art. 44 ust. 1 ustawy);

5) powołanie obwodowych komisji wyborczych, najpóźniej do dnia 23 maja 2004 r. oraz zorganizowanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych; do powoływania obwodowych komisji wyborczych i ich pierwszych posiedzeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 ust. 1-7 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu — Dz. U. Nr 84, poz. 921 (art. 25 ustawy);

6) zapewnienie obsługi administracyjnej i warunków techniczno-materialnych pracy obwodowej komisji wyborczej oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów na obszarze gminy (art. 29 ustawy);

7) zapewnienie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; do lokali tych stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych — Dz. U. 81, poz. 888 (art. 31 ustawy); zaleca się o rozpatrzenie możliwości zwiększenia liczby lokali dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zwraca uwagę na zmianę zasad prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zgodnie z art. 11 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu nadanym przez art. 183 ustawy dzieli się on na dwie części — część A obejmującą obywateli polskich oraz część B obejmującą obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych na podstawie i w zakresie określonych w ustawach do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i zostanie podpisane oraz ogłoszone w najbliższych dniach.

Również spisy wyborców zostaną podzielone na część A i część B. Wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) zobowiązani są do sporządzenia spisów najpóźniej do dnia 30 maja 2004 r. Zasady sporządzenia spisu wyborców, udostępnia go zainteresowanym, a także wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania określają art. 32-35, art. 38 i art. 39 ustawy. Szczegółowy sposób sporządzenia, aktualizacji oraz udostępnienia spisu wyborców oraz wzór zaświadczenia o prawie do głosowania i sposób jego wydawania określi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które również zostanie podpisane oraz ogłoszone w najbliższych dniach.

Państwowa Komisja Wyborcza prosi o niezwłoczne podjęcie prac przygotowawczych w celu sprawnego i terminowego wykonania wymienionych zadań.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk